แรงงานนอกระบบลดลงตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติแจ้งยอดแรงงานนอกระบบลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ที่มีถึงร้อยละ 64.3 เหลือเพียงร้อยละ 55.9 ในปี 2558

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผย ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558 ว่า ในจำนวนผู้มีงานทำประมาณ 38.3 ล้านคน พบว่า เป็นผู้ทำงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน เรียกว่า แรงงานนอกระบบ 21.4 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 55.9 ของผู้มีงานทำทั้งหมด โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคการค้าและการบริโภค และภาคการผลิต ส่วนระดับการศึกษาที่สำเร็จของแรงงานนอกระบบอยู่ในกลุ่มของผู้มีการศึกษาไม่สูงนัก

อนึ่งในช่วงปี 2557-2558 รัฐบาลมีนโยบายผลักดันผู้ประกอบการและผู้ทำงานเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่มีการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม ทำให้แรงงานนอกระบบลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2556 ร้อยละ 64.3 เป็นร้อยละ 57.6 และ 55.9 ในปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ สำหรับความช่วยเหลือที่แรงงานนอกระบบต้องการจากภาครัฐ คือ ปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทน (ร้อยละ 51.5) รองลงมาเป็นปัญหาการทำงานหนัก (ร้อยละ 18.2) และงานที่ไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 18.1) และอื่น ๆ  เช่น ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีวันหยุด นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความไม่ปลอดภัยในที่ทำงาน เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น