กำลังซื้อฟื้นดัชนีบริโภค ธ.ค.โต 3.3%

แนวโน้มการบริโภคภายในประเทศเริ่มฟื้นกลับมาสดใส หลังดัชนีการบริโภคภาคเอกชนไทยในเดือนธันวาคม 2558ปรับตัวเป็นบวกเกือบทุกรายการ สะท้อนกำลังซื้อกำลังฟื้นกลับคืนมา

เมื่อเดือนธันวาคม 2558 รายงานเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญ 8 รายการ ซึ่งประกอบด้วย ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index : PCI) ดัชนีเชื้อเพลิง (Fuel Index) ดัชนีค้าปลีก (Retail Sales Index) ดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร (VAT of Hotel and Restaurant Index) การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน (Household Electricity Consumption) การนำเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Import of Textiles) การจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Sales) และการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Sales)  ส่วนใหญ่ขยายตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยหากแยกพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า PCI ในเดือนธันวาคม 2558 ขยายตัว 3.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ CPI  ทั้งปี 2558 ขยายตัว 1.3% ดีขึ้นจากปี 2557 ที่ขยายตัวเพียง 0.7% เท่านั้น

ขณะที่การใช้ไฟฟ้าในเดือนธันวาคม 2558 ขยายตัว 8.1% หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2558 ขยายตัว 3.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยยอดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกรายการ ทั้งในภาคครัวเรือน กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง

เช่นเดียวกันกับดัชนีเชื้อเพลิงในเดือนธันวาคม 2558 ขยายตัว 9.4% หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ทั้งปี 2558 ขยายตัว 11.4% เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ขยายตัว 0.4% โดยปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ เพิ่มขึ้น 13.2% จากปีที่ผ่านมา และปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 4.0% จากปีที่ผ่านมา

ขณะที่ดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร (VAT of Hotel and Restaurant Index) เดือนธันวาคม 2558 ขยายตัว 4.8% หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ทั้งปี 2558 ขยายตัว 11.1% สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่ขยายตัว 1.2%

ส่วนดัชนีนำเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนธันวาคม 2558 ขยายตัว 12.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ทั้งปี 2558 ขยายตัว 3.2% ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำกว่าดัชนีในปี 2557 ที่ขยายตัว 4.7%

สุดท้ายดัชนียานยนต์ เพื่อการอุปโภคบริโภค ในเดือนธันวาคม 2558 ขยายตัว 3.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ทั้งปี 2558 กลับหดตัว 11.3% อย่างไรก็ตาม ยังถือได้ว่าเป็นการหดตัวที่น้อยลงจากปี 2557 ที่เคยหดตัวถึง 32.8%

 

Economic-Roundup_กุมภาพันธ์-2559_2

แสดงความคิดเห็น