จับตา ยอดแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ธ.ค. 58 เพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ย.58

จับตามองยอดแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ธ.ค. 58 เทียบเดือนพ.ย. 58 เพิ่มขึ้น 3.1% ขณะที่ยอดแรงงานถูกกฎหมายหดตัว 3.7% นำโดย ไทยใหญ่ เมียนมาร์ กระเหรี่ยง

แรงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม 2558 มีจำนวน 1,443.48 พันคน ขยายตัว 7.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่หดตัว 3.6% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้ เป็นกลุ่มแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย จำนวน 1,414.41 พันคน ขยายตัว 7.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และหดตัว 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และเป็นกลุ่มแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย จำนวน 29.06 พันคน ขยายตัว 26.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และขยายตัว 3.1% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากพิจารณาปี 2558 เฉลี่ย 1,451.53 พันคน หดตัว 1.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งแยกเป็นกลุ่มแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย เฉลี่ย  1,426.54 พันคน หดตัว 2.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และกลุ่มแรงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย เฉลี่ย 25 พันคน ขยายตัว 8.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับสัญชาติของกลุ่มแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย 5 อันดับแรก ในเดือนธันวาคม 2558 ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น และจีนตามลำดับ ส่วนกลุ่มแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย 5 อันดับแรก ได้แก่ ไทยใหญ่ เมียนมาร์ กระเหรี่ยง มอญ และไทยลื้อ ตามลำดับ

หากพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน  พบว่า แรงงานอาเซียนที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ในเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 1,295.41 พันคน ขยายตัว 7.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่หดตัว 4.1% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ แรงงานจากอาเซียนคิดเป็นสัดส่วน 89.7% ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด ส่วนแรกงานนอกอาเซียนมีสัดส่วนเพียง 10.3% เท่านั้น

ขณะเดียวกันแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ในเดือนธันวาคม 2558 แยกเป็น กลุ่มช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการ จำนวน 145.23 พันคน ขยายตัว 5.1% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และขยายตัว 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ จำนวน 1,297.75 พันคน ขยายตัว 8.1% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่หดตัว 4.0% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

 

Economic-Roundup_กุมภาพันธ์-2559_3

แสดงความคิดเห็น