ศิลปะบำบัด ศาสตร์แห่งการรักษาจิตใจ

ประโยชน์ของศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ ระบายสี การปั้น การแกะสลัก ดนตรี การแสดง ฯลฯ นอกจากจะช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งสวยงามและความรื่นรมย์บันเทิงแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้คนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และฝึกให้เกิดสมาธิในการทำงานอีกด้วย

นอกจากนั้นในปัจจุบันกิจกรรมทางศิลปะยังถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยเหลือ บำบัด พัฒนาและฟื้นฟูสภาพจิตใจคนให้ดีขึ้น ซึ่งเราเรียกศาสตร์ประเภทนี้ว่า ศิลปะบำบัด หรือ Art Therapy

Art Therapy นี้ได้ถูกพัฒนาเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่รวมเอาวิชาจิตวิทยาและศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านอารมณ์และสมาธิ ดูแลรักษาจิตใจ ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาทางจิตเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาเด็กพิเศษ และแม้กระทั่งบุคคลธรรมดาทั่วไป ที่มีสภาวะเครียด กดดัน หรือเศร้า ซึ่งการใช้ศิลปะบำบัดนี้จะช่วยในการฝึกระบายอารมณ์ ความเครียด อย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรมทางศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น รวมไปถึงการค้นพบตัวเอง พบปัญหา เพื่อเผชิญหน้าและเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหา หรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อนำไปสู่ความสุขในชีวิต

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการนำศิลปะบำบัดมาใช้เป็นแพทย์ทางเลือก ควบคู่กับการรักษาสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะในกรณีผู้ป่วยที่ป่วยเรื้อรังต้องรักษาตัวยาวนานจนกลายเป็นผู้ที่มีปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สูญเสียความสุขในชีวิตไป

ซึ่งศิลปะบำบัดนี้จะให้ความสำคัญกับกระบวนการระหว่างการทำงานศิลปะมากกว่าผลงานที่ออกมา โดยนักศิลปะบำบัดจะต้องมีความรู้ทางจิตวิทยาที่จะสามารถวิเคราะห์ หรือที่เรียกว่าจิตวิเคราะห์ (Psychotherapy) ให้คำปรึกษา รวมทั้งสามารถตีความความหมายที่สื่อออกมาจากลายเส้น สี รูปทรง สัญลักษณ์ต่าง ๆ และสามารถเลือกใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมมาใช้ในการบำบัด

โดยในกระบวนการทางศิลปะบำบัดนั้นจะเริ่มตั้งแต่การใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ ช่วยในการสังเกต รับฟัง เก็บข้อมูลปัญหาของผู้ป่วย หลังจากนั้นจึงค้นหาว่าจะใช้ศิลปะในการเยียวยาผู้ป่วยอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นผ่านนิทาน การแสดง บทเพลง ฯลฯ ซึ่งศิลปะบำบัดนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นการสื่อสารและเสริมสร้างทักษะทางสังคมแล้ว ในบางรายในบางกิจกรรมศิลปะยังสามารถช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อีกด้วย

สำหรับในประเทศไทยแล้ว ผู้ที่ใช้ศิลปะในการบำบัดมักจบมาจากต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการเรียนการสอนวิชาชีพเกี่ยวกับ Art Therapy กันบ้างแล้ว ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตศิลปะน่าจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยบำบัดและเพิ่มความสุขในชีวิตให้ผู้คนมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น