ส่งออกไทยปี’58 หดตัว 5.8% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

วิกฤติส่งออกไทยหดตัวต่อเนื่อง 3 ปี ล่าสุดปี 58 หดตัว 5.8% นำเข้าหดอีก 11% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า

การส่งออกไทย เดือนธันวาคม 2558 มูลค่า 17.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 8.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และถือว่าเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 และหดตัว 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ส่วนการนำเข้า เดือนธันวาคม 2558 มูลค่า 15.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  หดตัว 9.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และถือเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 และหดตัว 7.4% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

ขณะที่ยอดส่งออกทั้งปี 2558 มีมูลค่า 214.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 5.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ส่วนยอดการนำเข้า ทั้งปี 2558 มีมูลค่า 202.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 11% หากเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า มูลค่า 11.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนสถานะจากที่เคยขาดดุลการค้าในปีก่อน

อย่างไรก็ตาม พบว่า ยอดการส่งออกปี 2558 ของไทยยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2548-2557 ที่มีมูลค่า 182.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และยอดการนำเข้า ปี 2558 ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย ของปี 2548-2557 ที่ 184 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน

หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปี (2548-2557) ของตลาดส่งออกสำคัญ พบว่า ตลาดอาเซียน ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดหลักที่มีการส่งออกสัดส่วน 25.8% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  มีอัตราการส่งออกเฉลี่ยขยายตัวปีละ 11.1%  ตลาดสหรัฐ มีสัดส่วน 11.3% ส่งออกเฉลี่ยขยายตัวปีละ 4.5 %  ตลาดจีน สัดส่วน 11.2% ส่งออกเฉลี่ยขยายตัวปีละ 12.5%  สหภาพยุโรป สัดส่วน 10.9% ส่งออกเฉลี่ยขยายตัวปีละ 4.7%  และญี่ปุ่น สัดส่วน 9.2% มียอดการส่งออกเฉลี่ยขยายตัวปีละ 4.5%

ขณะที่แหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ จีน ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญสัดส่วน 21.2% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด มียอดนำเข้าเฉลี่ยขยายตัวปีละ 17% อาเซียน สัดส่วน 18.1% มียอดนำเข้าเฉลี่ยขยายตัวปีละ 9.4% ญี่ปุ่น สัดส่วน 14.5% มียอดนำเข้าเฉลี่ย ขยายตัวปีละ 5.1% สหภาพยุโรป สัดส่วน 9.4% มียอดนำเข้าเฉลี่ย ขยายตัวปีละ 7% และ สหรัฐฯ สัดส่วน 6.3% มียอดนำเข้าเฉลี่ย ขยายตัวปีละ 7.4%

 

Economic-Roundup_กุมภาพันธ์-2559_4

แสดงความคิดเห็น