กัมพูชา แหล่งน่าลงทุน 1 ใน 10 ของอาเซียน

เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยฐานมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออกผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้กัมพูชายังมีความต้องการสินค้าจากภายนอกประเทศโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ส่งออกประเภทสิ่งทอ ส่วนการลงทุนภายในประเทศยังคงมีความแข็งแกร่งโดยนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุนต่อเนื่อง ซึ่งจากปี 2558 ที่ผ่านมาคาดมีอัตราการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเยือนกัมพูชาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายดังนี้

1.กัมพูชาตรวจสอบสิทธิที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว แต่ Law on Investment of the Kingdom of Cambodia ไม่ได้นิยามคนต่างด้าวไว้ แต่นิยามของนิติบุคคลกัมพูชาว่า “นิติบุคคลกัมพูชา” หมายถึง บริษัทที่มีสถานประกอบการธุรกิจจดทะเบียนในราชอาณาจักร และมีบุคคลกัมพูชาถือหุ้นร้อยละ 51 ขึ้นไป

2.นักลงทุนจะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทุกด้านเท่าเทียมกับคนในชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

3.มีการใช้ระบบอนุมัติผลอัตโนมัติ เพื่อใช้กับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งโครงการที่มีคุณภาพตามกำหนดจะได้รับใบอนุญาตลงทุนที่เรียกว่า “Final Registration Project”

นอกจากนี้สิทธิพิเศษทางการค้าการลงทุนกัมพูชาคือ
1.สิทธิพิเศษจากประเทศต่างๆ เช่น จากจีนภายใต้ ASEAN-China Free Trade Area’s Early Harvest Scheme อัตราภาษีร้อยละ 0 สำหรับสินค้าเกษตร 380 รายการที่จะส่งเข้าตลาดจีน

2.สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร จากประเทศที่พัฒนาแล้ว 32 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สแกนดิเนเวีย ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย เป็นต้น

3.สิทธิพิเศษเกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง หมายความว่า การบังคับใช้มาตรการการค้าต่อหรือการใช้สิทธิประโยชน์นำเข้า ส่งออก และการจ่ายโอนเงินที่เกี่ยวข้อง

4.สิทธิพิเศษจาก ASEAN โดยผู้ลงทุนในกัมพูชาสามารถส่งออกไปตลาด ASEAN โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างประเทศสมาชิกในอัตราที่ต่ำได้

สำหรับใครที่ต้องการไปเปิดสาขาธุรกิจ หรือก่อตั้งบริษัทใหม่ในกัมพูชา แล้วต้องการแรงงานคนกัมพูชา ซึ่งสิ่งที่นักลงทุนควรปฏิบัติคือ ต้องมีสวัสดิการแรงงาน 1.จ่ายค่าทดแทนในการทำงาน 2.มีวันหยุดที่ระบุชัดเจน 3.สิทธิลาหยุดประจำปีได้ปีละ 18 วัน เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน หลังจากการจ้างงานครบ 3 ปีขึ้นไป 4.ลูกจ้านที่ทำงาน 1 ปีแล้วสามารถลาคลอดได้ 90 วัน 5.การลาในกรณีอื่น ๆ ได้ไม่เกิน 7 วันต่อปี แล้วบริษัทไหนที่จ้างสตรีมากกว่า 100 คนต้องมีสถานรับเลี้ยงดูแลบุตรด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Go-Inter3_กุมภาพันธ์_1 sme

แสดงความคิดเห็น