แผนเร่งปฏิรูปภาษีระยะสั้นและยาว

กระทรวงการคลังเล็งเพิ่มรายได้ สร้างความยั่งยืน เสนอเรื่องเร่งปฏิรูปภาษีระยะสั้น ระยะยาว สนองนโยบาย คสช.

กระทรวงการคลังได้จัดทำแผนปฏิรูประบบภาษีใหม่ทั้งระบบในปี 2559 เพื่อเสนอให้ นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.กระทรวงการคลัง พิจารณาและเห็นชอบ ทั้งการปฏิรูปในระยะช่วงสั้น 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2560 และแผนปฏิรูปภาษีระยะยาว โดยกรมสรรพากร การปฏิรูปภาษีมีทั้งปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอีเพย์เมนท์ หรือยุทธศาสตร์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจ SMEs ใช้ระบบบัญชีเดียว และการปรับปรุงระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย

กระทรวงการคลัง ยังได้รับคำสั่งจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เร่งปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่ ปี 2559 โดยเน้นความสำคัญในเรื่องลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน, ให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตต่อไปได้, เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้เกิดความยั่งยืนด้านการคลัง และทำให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักการประชารัฐ

แสดงความคิดเห็น