เศรษฐกิจท้องถิ่นมีเฮ นายกฯ เห็นชอบอัดฉีดเต็มสูบ

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม BOI เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เสริมความแข็งแกร่ง สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร ชูแหล่งท่องเที่ยวให้บูมสุดขีด

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ชงเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาในฐานะประธานการประชุม โดยการเปิดเผยของ นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการฯ ว่า นายกฯ เห็นชอบตามข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) เพื่อเสริมทัพมาตรการต่างๆ ทุกด้าน ผลักดันให้เกิด “โครงการ 1 ตำบล 1 โรงงานแปรรูปเกษตร 1 แหล่งท่องเที่ยว”

เจาะให้ลึก โครงการ 1 ตำบลฯ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ไว้ต่อโครงการ “1 ตำบล 1 โรงงานแปรรูปเกษตร 1 แหล่งท่องเที่ยว” นั้น มีแนวทางที่ก่อให้เกิดโครงการดังกล่าว 3 แนวทาง ได้แก่

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลิตทางเกษตร เน้นไปที่กิจการที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากเศษวัตถุทางการเกษตร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร เป็นต้น เหล่านี้ล้วนใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนักและทำได้ง่าย

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมกิจการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี

แนวทางที่ 3 คือ  การส่งเสริมกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างจุดขายใหม่ๆ ยกระดับให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สิทธิประโยชน์ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปี กลุ่มธุรกิจใดสนใจ สามารถยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2559 และเริ่มการผลิตหรือให้บริการได้ภายในปี 2560

แสดงความคิดเห็น