พาณิชย์ผนึกกำลังสมาคมโรงสี ดันข้าวไทยสู่ตลาดโลก

เผยแผนติดอาวุธผลักดันข้าวไทยไปทั่วโลก โดยกระทรวงพาณิชย์จับมือสมาคมโรงสีข้าวไทย เสริมเขี้ยวเล็บแผนการตลาดข้าวครบวงจร สมาคมฯ ยันให้ความร่วมมือเต็มที่ จัดทัพรับศึกเตรียมส่งแผนกลางเดือนนี้

กระทรวงพาณิชย์ ยังได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในไปกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการซื้อขายให้เป็นธรรมและได้มาตรฐาน เช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องชั่ง การติดป้ายราคารับซื้อ ส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้ความเข้าใจระบบการซื้อขายข้าวเปลือกที่มีมาตรฐาน จะเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และติดตามตรวจสอบพ่อค้าคนกลาง หรือผู้รวบรวมข้าวเปลือกไม่ให้เอารัดเอาเปรียบชาวนา

ส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวนามักจะได้รับผลกระทบจากธรรมชาติ นั่นคือเรื่องภัยแล้ง ที่จะส่งผลให้ข้าวและผลผลิตการเกษตรทุกชนิดได้รับความเสียหายนั้น กระทรวงพาณิชย์ฯ ได้ประชุมหารือกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรมชลประทานแจ้งว่า ปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอาจมีไม่เพียงพอ ฉะนั้นรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้หันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนไปก่อน เช่น พืชไร่ทุกชนิด และพืชตระกูลถั่ว

สำหรับภาพรวมของโรงสีข้าวในปัจจุบัน มีกำลังการผลิต 300,000 เมตริกตัน/วัน จากโรงสีข้าว 1,400 โรง เทียบกับผลผลิตข้าวของปี 2558/2559 คาดว่าจะมีปริมาณ 27.06 ล้านตัน โดยเฉพาะข้าวเปลือกนั้นโรงสีข้าวจะมีกำลังการผลิตเกินกว่าปริมาณผลการผลิตถึง 3 เท่า ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีจำนวนโรงสีข้าวและกำลังการผลิตเกินปริมาณผลการผลิต แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ มีโรงสีน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิต ปัญหานี้กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือก ให้เกษตรกรนำผลผลิตออกมาจำหน่าย เพื่อลดปริมาณข้าวเปลือกที่มีปริมาณเกินกว่าโรงสีข้าว

แสดงความคิดเห็น