RLP ระบบอัจฉริยะสร้างภูมิคุ้มกัน Smart Farmer

การผนวกใช้ AI, Machhine learning และ Cloud เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลลักษณะพื้นที่ทางการเกษตร ของบริษัทสตาร์ทอัพออสเตรเลียซึ่งมีการนำมาใช้อย่างเป็นทางการ

การปรับเปลี่ยนของกระแสโลกเกิดขึ้นรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้าง จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าไปมาก บวกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การแข่งขันในตลาดการค้าโลกที่รุนแรง ทำให้ภาคการเกษตรต้องเร่งปรับตัวให้ทันสถานการณ์  แนวทางหนึ่งในการยกระดับและพัฒนาการผลิตภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพด้วยการใช้ Smart Farmer ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยนำเทคโนโลยียุคใหม่มาปรับใช้ทั้งการผลิต การแปรรูป  การตลาด ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการต้นทุน  ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ควบคู่กับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

นโยบายสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หนึ่งในแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ยกระดับพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจโมเดลใหม่ Thailand 4.0 ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันและติดอาวุธให้เกษตรกรไทยเข้มแข็งมั่นคงในระยะยาวจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

‘Yong Smart Farmer’ หัวใจสำคัญสู่การพัฒนาภาคเกษตรไทย

แนวคิดเกษตรยุคใหม่ “Smart Farm”

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 

“CSIRO Digital Agriculture Service เปิดตัวระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ Rural Intelligence Platform สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลลักษณะพื้นที่ทางการเกษตร” ข้อมูลที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย นำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโยโนโลยี ซึ่งถือเป็นเรื่องเกษตรกรไทยควรได้เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอยต่อก่อนเกษตรกรไทยจะก้าวสู่ยุคใหม่เต็มรูปแบบ

ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ Rural Agri Intleigence Platform เป็นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่รวมระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กับระบบการเรียนรู้ของเครื่อง(Machhine learning) และเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่บนระบบคลาวด์(Cloud-base geospatial technology) ไว้ด้วยกัน

ระบบการทำงานจะใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นที่การเกษตรทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประมวลผลร่วมกับข้อมูลแผนที่และสภาพภูมิอากาศ จากนั้นจะแปลผลข้อมูลแสดงปริมาณผลผลิตทางการเกษตร แหล่งน้ำใกล้เคียง การใช้พื้นที่ทางการเกษตร ชนิดพืชผล ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม ภัยแล้ง สภาพอากาศหนาวเย็น ฯลฯ ได้ด้วย

ทั้งหมดนี้จะถูกประมวลเป็นข้อมูลให้เกษตรกร นักธุรกิจ นักวางแผนนโยบาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร จัดทำแผนทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดนโยบายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ปัจจุบันระบบนี้ถูกนำมาใช้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในภาคการเกษตรของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการแล้ว

ทำให้ภาคธุรกิจการเกษตรสามารถประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและทางเลือกอื่นที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน ช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจการเกษตร อย่างความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ

ที่สำคัญระบบปฏิบัติการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีสำหรับฟาร์มเกษตรเท่านั้น แต่ช่วยวางรากฐานให้ออสเตรเลียมีข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับระบบนิเวศเกษตรของประเทศด้วย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ระบุว่าระบบปฏิบัติการ Rural Agri Intleigence Platform พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย( Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation:CSIRO) และ Digital Agriculture Services บริษัทสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตร

ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบของออสเตรเลีย ในอนาคตอันใกล้จะทำให้ภาคการเกษตรของเมืองจิงโจ้เติบโตได้ตามที่สมาพันธ์เกษตรแห่งชาติ(National Farmers’ Federation) ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100,000 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ภายในปี 2573

ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียได้ทุ่มเงินงบประมาณกว่า 300 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปี ในการวิจัยเทคโนโลยีและนวัติกรรมการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรออสเตรเลียมีเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำการเกษตร

Smart Farmer

สำหรับประเทศไทยนั้น ต้องจับตาดูว่านโยบายปั้น Smart Farmer ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน และมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำการเกษตร จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ ทำให้เกษตรกรไทยไม่ต้องฝากชะตากรรมไว้กับฝน ฟ้า สภาพภูมิอากาศเหมือนที่ผ่านมาได้จริงหรือไม่

Smart Farming สดใส! ทำเกษตรยุคใหม่ด้วยแอปพลิเคชัน

“สมาร์ท ออฟฟิศ”กุญแจสำคัญนำภาคเกษตรไทยสู่เกษตรยั่งยืน

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น