การอบรมผ่าน e-Learning ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2

การอบรมผ่าน e-Learning ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง แถลงเปิดตัวการอบรมผ่าน e-Learning ภายใต้ โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 โดยมี นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นช่วงเสวนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงแนะนำหลักสูตร e-Learning โดยมีผู้แทนจาก สสว. ธสน. สมาคมธนาคารไทย และสถาบันธนาคารไทยที่เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร e-Learning ร่วมเสวนา

ในช่วงการเสวนา ผู้ร่วมเสวนาเปิดเผยว่า ภายใต้ตลาดการเงินโลกที่ยังผันผวน การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ SMEs ถือเป็นสิ่งจำเป็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ขยายโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs เป็นระยะที่ 2 พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบโครงการให้มีความยืดหยุ่นและเพิ่มความ สะดวกให้แก่ SMEs มากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการอบรมผ่าน e-Learning จากเดิมที่มีเฉพาะการบรรยายสดและเปิดวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น และสามารถเข้าอบรมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผู้ประกอบการทุกรายสามารถสมัครอบรมได้โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายที่ www.exim.go.th/th/training/training.aspx

สำหรับผู้ประกอบการที่อบรมครบถ้วนภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด กล่าวคือ เป็นผู้ส่งออก/นำเข้าที่มีรายได้ไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี เป็นสมาชิก สสว. และผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำธุรกรรมกับธนาคาร จะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมสำหรับทดลองซื้อประกันค่าเงินหรือ FX Options เป็นจำนวน 50,000 บาทต่อกิจการ ซึ่งสามารถนำไปใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ทหารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ยูโอบี ได้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

แสดงความคิดเห็น