ก้าวสำคัญสู่การเป็น Smart SMEs

ก้าวสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น “Smart SMEs”หรือ “SMEs 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในกิจการเพื่อช่วยเพิ่ม productivity

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0)  เพื่อให้หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง” สู่การเป็นประเทศที่มี “รายได้สูง” อันเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับสังคมไทยทั้งประเทศ

เป้าหมาย “ประเทศไทย 4.0” นี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” กลายเป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” (ที่สามารถสร้างขึ้นจากความสามารถของคนและเทคโนโลยี)  และเปลี่ยนจากการ “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่การ  “สร้างมูลค่า” โดยการใช้ “ความรู้” “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม” เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  โดยเฉพาะ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” (SMEs)  ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ยุทธศาสตร์” สำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี คือ การทำให้ SMEs ส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Traditional SMEs) พัฒนาเป็น “Smart SMEs

“Soft Skill” ทักษะที่ SMEs ขาดไม่ได้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 

Smart SMEs

ศูนย์ SMEs ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ให้ความหมายของ “Smart SMEs” หรือ “SMEs 4.0”  หมายถึง “ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีสินค้าดี แนวคิดดี เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม โดยอาศัยการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ มีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่มีความคล่องตัว มองตลาดโลกเป็นสำคัญ เป็นธุรกิจที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างความพอใจหรือประทับใจให้กับลูกค้า”

การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในกิจการ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการเกิดความผิดพลาดต่างๆ ด้วย  คุณภาพของสินค้าหรือบริการจึงมีมาตรฐานสม่ำเสมอ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลาการทำงาน บริหารจัดการสินค้าคงคลัง  ลดความสูญเสียหรือลดของเสีย รวมถึงการช่วยสร้างและเพิ่มมูลค่าให้กับกิจการ  โดยการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าให้เกิดกับตัวสินค้าหรือบริการ

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างความแตกต่าง จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมไปถึงมูลค่าของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการได้ในระยะยาวด้วย

นอกจากนี้กิจการต่างๆ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและระบบจัดการสมัยใหม่  สำหรับการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ตลาด เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ หรือการทำการตลาดผ่านสื่อต่างๆ  เพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายตลาดให้กับกิจการได้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Smart SMEs ที่สำคัญยิ่ง ก็คือ “ความมุ่งมั่น” ของผู้ประกอบการ  เจ้าของหรือผู้บริหาร ซึ่งจะต้องตระหนักถึงการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ (ทั้งกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม) คือ ต้องรู้ว่าทิศทางของธุรกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร  ควรมุ่งไปทางไหน ต้องมีแนวความคิด และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวได้รวดเร็วไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม   เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ยึดติดกับความรู้เก่าๆ หรือระบบเดิมๆ ที่มีอยู่หรือหลงระเริงกับความสำเร็จที่ผ่านมา

ที่สำคัญก็คือ ผู้ประกอบการจะต้องมี “ภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง” ที่จะนำพาพนักงาน ทีมงาน และองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  คือต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในกิจการที่ตนเองดำเนินการอยู่  รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร และการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ ให้มากๆ

ผู้ประกอบการยังจะต้องมีความมานะอดทนและมีความมุ่งมั่นในการไปให้ถึงเป้าหมาย โดยไม่ทิ้งกลางคัน แม้ในช่วงแรกๆ อาจจะยังไม่ได้รับผลสำเร็จได้ทันใจ  เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจ และความไม่มั่นคงของธุรกิจ  ซึ่งทำให้เกิดความลังเลในการตัดสินใจว่าควรจะเดินหน้าต่อไป หรือจะหยุดเพียงแค่นี้

ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น จึงเป็นการเพิ่มทั้งประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันการ

ในยุคของ “ประเทศไทย 4.0” ผู้ประกอบการจะต้องยึดเอา “ความรู้”  “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม” เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งและมีความสามารถในเรื่องของ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” เพื่อ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้แก่กิจการ  ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและองค์กรมีผลประกอบการสูงขึ้นด้วย เพื่อเป็นสังคมที่ มั่นคง และยั่งยืน ครับผม !

ทักษะที่ผู้ประกอบการ SMEs อยากให้พนักงานทุกมีติดตัว

เคล็ดลับความสำเร็จ ‘Digital Transformation’ สำหรับ SMEs

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น