ครม.ไฟเขียวห้ามนำเข้ารถมือสองเพื่อใช้เฉพาะตัว

ครม.อนุมัติในร่างประกาศของกระทรวงพาณิชย์ สาระหลักคือแก้ปัญหามลพิษ ความปลอดภัย และปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีรถนำเข้ารถมือสองที่นำมาจำหน่ายในประเทศ

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วหรือ รถยนต์มือสอง เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมโดยนำรถยนต์เข้ามาจำหน่ายในประเทศ และเป็นการปรับลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 

รถยนต์มือสอง

ทั้งนี้ รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ครอบคลุมรถยนต์ที่ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 87.01 87.02 87.03 87.04 และ 87.05 โดยต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ประกอบด้วยรถยนต์ใช้แล้ว 9 ประเภท

1) รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว

2) รถลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน

3) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับการยกเว้นหรือชดเชยภาษี

4) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล

5) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเป็นการชั่วคราว

6) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือการศึกษาวิจัย

7) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก

8) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

9) รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจำนวน 15 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว โดยที่ประชุมมีมติห้ามนำเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว สำหรับรถยนต์ประเภทอื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงกำกับดูแลรถยนต์ลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง (รถเครน) และรถยนต์ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศลได้รับบริจาค (รถพยาบาลและรถดับเพลิง) กระทรวงฯ จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าวแล้ว

โดยสาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าวคือต้องการลดปริมาณการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วที่ไม่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการนำเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว การห้ามนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัวยังสามารถแก้ปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมโดยการนำเข้ารถยนต์มาจำหน่ายในประเทศ เช่น การใช้สิทธิ์เพื่อนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วแทนบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศ/ระเบียบ การปลอมแปลงเอกสารประกอบการขออนุญาต ซึ่งปัจจุบันเป็นคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขอให้ผู้ประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ การนำเข้าสินค้าที่ต้องห้ามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ต้องขออนุญาตจะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตกับกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายก่อนนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร

ส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า–อนาคตยานยนต์ไทย (ตอนที่ 1)

เมือง Stuttgart ประกาศห้ามใช้รถยนต์ดีเซล

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น