เปิดแล้ว! ศูนย์ SME ครบวงจร

สสว. จับมือ จ.นนทบุรี ทุ่มทุนสร้าง “ศูนย์ SME ครบวงจร” อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ SME ใน จ.นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ครบวงจรในขั้นตอนเดียว เชื่อมโยงไปสู่บริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรหรือ SME One-stop Service Center (OSS) แห่งที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ สสว. ที่เป็นหน่วยงานหลักด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และเป็นศูนย์กลางบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน SME ของประเทศ

ศูนย์ OSS เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้คำแนะนำปรึกษา จัดอบรมสัมมนาและให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และผู้สนใจเริ่มประกอบธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไปสู่บริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ศูนย์ OSS ยังเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดกลุ่ม ก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนตามศักยภาพผ่านโครงการต่างๆของ สสว. อีกด้วย

สสว. ได้จัดตั้งศูนย์ OSS เพื่อเปิดให้บริการแก่ SME ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 จนถึงปัจจุบันรวม 11 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  โดยภายในปี 2559 นี้ สสว. ตั้งเป้าขยายการจัดตั้งศูนย์ OSS เพิ่มเติมอีก 20 แห่งรวมเป็น 31 แห่ง และจัดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปีหน้า 2560

ศูนย์ OSS ที่เพิ่งเปิดให้บริการล่าสุดนี้ ถือเป็นแห่งที่ 10 ตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

แสดงความคิดเห็น