ไทยดัน GDP 2.25 เท่า หลุดพ้นประเทศรายได้ปานกลาง

ไทยระดมทุกขุมพลัง เพิ่มศักยภาพดันรายได้ต่อหัวของประชากรให้สูงขึ้น หลุดพ้นกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางที่มีอยู่ 101 ประเทศทั่วโลก

นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้เตรียมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเพิ่มรายได้ต่อหัวของประชากร (GDP per capita) ขึ้นอีก 2.25 เท่าของรายได้ปัจจุบัน ให้เพิ่มขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้าตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง

ปัจจัยที่จะทำให้ไทยหลุดจากประเทศรายได้ปานกลาง ได้แก่ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการให้มีต้นทุนต่ำ ฝีมือแรงงานสามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น และสนับสนุนลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

โดยได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่งศึกษายุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำมาพัฒนาและกำหนดตำแหน่งอุตสาหกรรมไทย โดยเน้นพิจารณาด้านทรัพยากร บุคลากร ตลาด และองค์ความรู้ที่ขับเคลื่อนการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ทั้งนี้ ไทยเล็งเห็นว่า ประเทศเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นหุ้นส่วนของไทย ได้แก่ มาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ และมี 3 อุตสาหกรรม ไทยที่ควรเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ชิ้นส่วนอากาศยานและซ่อมบำรุง และเทคโนโลยีชีวภาพ

หากไทยจะหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  จะต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตมากกว่าปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ 2-3% โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้เสนอให้อุตสาหกรรมไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  เพื่อเพิ่มรายได้ประชากรต่อหัวต่อปีจากปัจจุบัน 5,000-6,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 10,000 เหรียญสหรัฐ ภายใน 5 ปีด้วย

แสดงความคิดเห็น