ตลาดหลักทรัพย์ลาว สุดแอ็คทีฟ! รับการแข่งขันใน AEC

ตลาดหลักทรัพย์ลาว จะเพิ่มการส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกด้านการลงทุน หลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก AEC อย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่แล้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ลาวได้เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเรื่องประตู่สู่การลงทุน  จะนำไปสู่ความมั่งคั่งใน AEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และการระดมทุนสำหรับนักธุรกิจที่มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจของตนใน AEC

การจัดสัมมนาดังกล่าวนี้ มีรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พบปะหารือด้านการลงทุน  และได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีจากนักลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ลาวได้เชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนาย Vanhkham Voravong  ผู้เป็น CEO แห่งตลาดหลักทรัพย์ลาว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ผู้ที่เป็นวิทยากรในงานสัมมนาได้เสนอวิธีที่จะระดมเงินทุน เพื่อให้นักลงทุนผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปขยายธุรกิจของตน  จะช่วยให้การทำธุรกิจดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการที่โปร่งใส และทันสมัยมากขึ้น

ผลที่ได้จากการสัมมนานี้ ยังช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนี้ด้วย

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถที่จะเปิดบัญชีหลักทรัพย์ และสอบถามเรื่องการลงทุนต่างๆ ได้โดยตรงกับทางตลาดหลักทรัพย์ลาว การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนโดยองค์กรต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล

นาย Vanhkham (CEO ตลาดหลักทรัพย์ลาว) คาดหวังว่า หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ยังคงให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้ความรู้ด้านตลาดทุนและตลาดหุ้นแก่ประชากรลาวที่เป็นนักลงทุนต่อไป

ปัจจุบันบริษัท  5 แห่ง ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้ว ได้แก่ Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public, EDL Generation Public Company, Lao World Public Company, Petroleum Trading Lao Public Company และ The Souvanny Home Centre Public Company

แสดงความคิดเห็น