สองกระทรวงบิ๊ก เร่งฟิตจัดมาตรการเด็ด หนุน Startup

กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม ระดมมาตรการเด็ดจากทุกขุมพลัง หวังช่วย Startup แก้ไขปัญหา สนับสนุน และบูรณาการสู่ความสำเร็จสูงสุด

จากกระแสการเริ่มต้นสร้างตัวของธุรกิจแบบ Startup ในยุค 4G นั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้คนให้ความสนใจอย่างมาก ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งช่วยเหลือและสนับสนุนทุกแนวทาง เพื่อให้ธุรกิจประเภทนี้เจริญเติบโต ไม่หายไปจากระบบเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังชะลอตัว

กระทรวงการคลังเร่งแก้ไขปัญหาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การส่งเสริมให้ Startup สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น 2. การสนับสนุน Startup ให้มีความพร้อมในการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ 3. การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) และ 4. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน Startup

ส่วนมาตรการที่ฟิตจัดนำมาเสริมทัพช่วยแก้ปัญหานั้น มีดังนี้
1.   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy) เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา Startup ใน 4 ประเด็นหลักดังกล่าวข้างต้น

2.   จัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับ Startup โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในด้านแหล่งเงินทุนเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับ Start up โดยมีวงเงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 3,000 ล้านบาท มีแหล่งเงินทุนจากกองทุนรวมวายุภักษ์และธนาคารกรุงไทย รูปแบบและวิธีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวนั้น กระทรวงการคลังจะพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

ขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมก็โดดเข้ามาร่วมวงช่วยเหลือ Startup อีกแรงหนึ่งด้วย โดยได้จับมือกับ 4 พันธมิตรร่วมกันผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนอก ได้ผสานความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน ดำเนินโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การ UNIDO) ด้วย

แสดงความคิดเห็น