SME ไทย ฟังอนุสัญญา ภาษีซ้อน ระหว่างประเทศ

ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทย ที่กำลังวางแผนลงทุนในต่างประเทศกำลังศึกษาเรื่องภาษีกันอยู่หรือไม่ วันนี้ BangkokBankSME จะพาไปรู้จักกับภาษีซ้อน

ภาษีซ้อน คืออะไร

ภาษีซ้อน คือ การจัดเก็บภาษีจากเงินที่ได้มาใช้เป็นฐานคำนวณเสียภาษีมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งสามารถแยกประเภทออกมาได้ 2 แบบคือ ภาษีซ้อน เชิงเศรษฐกิจ (Economic Taxation) เช่น ได้กำไรสุทธิ 100 บาท เสียภาษี 30 บาท กำไรหลังเสียภาษี 70 บาท จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือบุคคลธรรมดา โดยเงินปันผลดังกล่าวนั้นจะถูกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกครั้ง  และภาษีซ้อนเชิงอำนาจรัฐ (Juridical Double Taxation)  เป็นภาษีที่ซ้อนระหว่างประเทศ กรณีที่เงินได้ถูกนำมาใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีบุคคลเดียวโดยรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ เช่น บริษัทแดงอยู่ในประเทศไทย ได้เงิน 100 บาท เสียภาษีในประเทศไทย 30 บาท ส่งเงินปันผลหลังหักภาษี 70 บาท ให้ผู้ถือหุ้นในประเทศกัมพูชา ทางประเทศกัมพูชาก็สามารถอ้างสิทธิในการเรียกเก็บภาษีได้จากเงินปันผล 70 บาท ได้เช่นกัน

เพื่อการแก้ไขความซ้ำซ้อนของอำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้น  จึงได้เกิดอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement  : DTA) ซึ่งรัฐจะมีการตกลงระหว่างกัน

อนุสัญญายกเว้น ภาษีซ้อน

การยกเว้นภาษีอากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากรแก่บุคคลตามสัญญา ว่าด้วยการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยทำไว้หรือจะได้ทำกับรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อลดภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ  และสนับสนุนทั้งด้านการค้าและการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ผู้เสียภาษีจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดของบทบัญญัติแห่งสัญญาฯ ฉบับที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี

หลักอนุสัญญา ภาษีซ้อน จึงมีไว้เพื่อขจัดปัญหาสภาวะความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษี โดยให้สิทธิแก่รัฐใดรัฐหนึ่งเป็นฝ่ายจัดเก็บรายได้ ทั้งนี้ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศทั้งหมด 56 ประเทศ

ฝั่งซีกโลกตะวันออกประกอบด้วย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว จีน เนปาล บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน รัสเซีย อุซเบกิสถาน ตุรกี โอมาน เอมิเรตส์ บาเรนห์ คูเวต อิสราเอล ไซปรัส อาร์มาเนีย

ฝั่งซีกโลกตะวันตกประกอบด้วย ฟินแลนด์ โรมาเนีย เชค  สโลวีเนีย ยูเครน เซเชลส์ มอริเชียส บัลแกเรียน อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฮังการี สเปน ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี  โปร์แลนด์ เดนมาร์ก อังกฤษ ไอแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ ชิลี สหรัฐอเมริกา  และแคนาดา

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

ภาษีซ้อน sme

แสดงความคิดเห็น