ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าส่งเสริมบริษัทไทยทำ CSR แบบใหม่

SET หนุน บริษัทจำกัดไทยใช้ SDGs ผนวกกลยุทธ์การตลาด เน้นแสวงหากำไรร่วมรับผิดชอบสังคม สิ่งแวดล้อม

ผ่านไปแล้วสำหรับงานใหญ่ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ SD Forum โดยมุ่งเน้นเหล่าบริษัทจำกัดไทย เพิ่มขีดความสามารถตัวเองเทียบชั้นกับบริษัทระดับแนวหน้าของโลก ภายใต้แนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามที่สหประชาชาติให้ความสำคัญและมีการลงนามร่วมกันระหว่างนานาชาติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าส่งเสริมบริษัทจำกัด ให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยคำนึงถึงเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ พร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่สหประชาชาติและประชาคมโลกกำลังให้ความสำคัญ

ภายในงานมีการอธิบายให้ผู้ประกอบการไทยได้ทราบถึงการใช้เป้าหมายทั้ง 17 ประการ Sustainable Development Goals (SDGs) ผนวกเข้ากับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดทุนในเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงส่งเสริมให้บริษัทจำกัดดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพราะเมื่อธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน จะขับเคลื่อนให้ตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและเข้มแข็งด้วย ในขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึง ESG สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น Sustainable Stock Exchange (SSE) ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และมีส่วนร่วมสนับสนุน Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมายที่สหประชาชาติประกาศให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาในระดับโลกในช่วงปี 2015-2030

“หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2559 คือ การมุ่งพัฒนาคุณภาพบริษัทจำกัด (บจ.) อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นการขยายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทจำกัด ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องตลอดปี เป็นผลให้ตลาดทุนไทยมีความโดดเด่นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนด้วยมาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้าน ESG ที่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังถือได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ที่สหประชาชาติและประชาคมโลกกำลังให้ความสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าส่งเสริมเรื่อง ESG และพัฒนาตลาดทุนไทยให้ยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการจ้างงานและการลงทุนที่ช่วยกระจายรายได้และความมั่งคั่งสู่ประชาชน เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ธุรกิจไทยสามารถนำแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง SDGs ไปปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และมีส่วนในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันในระดับโลก” นางเกศรากล่าว

นายบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมให้ บริษัทจำกัดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่บริษัทจำกัดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีบริษัทจำกัดถึง 93% ผ่านการอบรมด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในปีที่ผ่านมามีบริษัทจำกัดสนใจเข้าร่วมการประเมินด้าน ESG เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินธุรกิจกันเพิ่มมากขึ้น

 

BBL_SME-Go-Inter1_มีนาคม-2559_1

แสดงความคิดเห็น