SME ไทย ส่องภาษีเวียดนามให้หายสงสัย ก่อนลงทุน

ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทย มีจำนวนไม่น้อยที่สนใจการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม แต่ก็ยังสงสัยเรื่องการจัดเก็บภาษี อย่ารอช้า ! วันนี้คอลัมน์ How to go inter ขอนำเสนอระเบียบการจัดเก็บภาษีในเวียดนามมาฝาก

ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยถึงระบบการเก็บภาษีในประเทศเวียดนามว่าเวียดนามแบ่งการจัดเก็บภาษีออกเป็น 10 ลักษณะ ประกอบด้วย 1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) 2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Rates) 3.อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับเวียดนาม 4.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 5.เงินประกันสังคม (Social Security) 6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) 7.ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) 8.ภาษีศุลกากร (Customs Duty) 9.อากรแสตมป์ และ 10.ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax)

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

ปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 25 ยกเว้นธุรกิจเกี่ยวกับการค้นหา สำรวจและทำเหมืองแร่ ที่เสียภาษีร้อยละ 32-50 ข้อมูลจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) ได้เผยถึงอัตราการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลในประเทศอาเซียน โดยเวียดนามปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บอยู่ที่อัตราร้อยละ 22

2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Rates)

เวียดนามมีการจัดเก็บภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายกับชาวต่างประเทศสำหรับเงินได้ประเภทภาษีจากดอกเบี้ย คิดในอัตราร้อยละ 5 และภาษีจากค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (Royalty) คิดในอัตราร้อยละ 10

3.อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับเวียดนาม

ในการจัดเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศ (เป็นกรณีที่เงินได้ประเภทหนึ่งของบุคคลเจ้าของเงินได้รายหนึ่ง ต้องถูกจัดเก็บภาษีเงินได้มากกว่าหนึ่งครั้งภายใต้กฎหมายภาษีอากรของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศขึ้นไป ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) เพื่อป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ เวียดนามได้ทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศ โดยเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ และไทย

4.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

เวียดนามมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้า โดยบุคคลธรรมดาทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศเวียดนาม (ระยะเวลา 183 วัน หรือมากกว่า 12 เดือนติดต่อกันตามปฏิทิน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในประเทศ หรือมีถิ่นพำนักในเวียดนามเป็นหลักแหล่ง 90 วัน หรือมากกว่าตามปฏิทิน) จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งจะจัดเก็บจากผู้มีรายได้ต่อไปนี้  รายได้จากการประกอบธุรกิจ, เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับเป็นเงินสด, รายได้จากการลงทุนในเงินทุน, รายได้จากเงินโอน, รายได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นการโอนย้ายระหว่างคู่สมรสและญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน), รายได้จากการแข่งขันชนะรางวัล รายได้จากค่าลิขสิทธิ์, รายได้จากใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในนามของบริษัทนั้น (แฟรนไชส์), รายได้จากมรดก (ยกเว้นมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จากคู่สมรสและญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน) และรายได้จากของขวัญ (ยกเว้นของขวัญที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จากคู่สมรสและญาติพี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน)

5.เงินประกันสังคม (Social Security)

สุขภาพทางสังคมและการประกันการว่างงานนั้น เวียดนามจะคิดจากเงินสมทบในอัตราร้อยละ 7 ร้อยละ 1 และร้อยละ 1.5 ของเงินเดือนพนักงาน

6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)

เวียดนามมีการจัดเก็บที่อัตราร้อยละ 10 สำหรับสินค้าและบริการ เช่น น้ำสะอาด ปุ๋ย อาหารสด และน้ำตาล จะจัดเก็บที่อัตราร้อยละ 5 ด้านสินค้าบริการเพื่อส่งออกหรือจำหน่ายในเขตอุตสาหกรรมส่งออก จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax)

ในเวียดนามจะเรียกว่า ภาษีขายพิเศษ (Special Sale Tax) แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าและบริการ กลุ่มสินค้า ได้แก่ บุหรี่ ซิการ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ แปรรูปจากยาสูบ เหล้าและเบียร์ พาหนะบรรทุกผู้โดยสารที่มีน้อยกว่า 24 ที่นั่ง  พาหนะมอเตอร์สองล้อที่มีความจุกระบอกสูบมากกว่า 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร เครื่องบินและเรือยอชต์ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกินกว่า 90,000 BTU และไพ่ ส่วนกลุ่มบริการ  ได้แก่  สถานบันเทิง อาบอบนวด คาราโอเกะ เครื่องสล็อตแมชชีน และอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ธุรกิจการพนัน กอล์ฟ และล็อตเตอรี่

8.ภาษีศุลกากร (Customs Duty)

แบ่งออกเป็นภาษีส่งออก (Export Duties) และภาษีนำเข้า (Import Duties) ซึ่งภาษีส่งออกของเวียดนามได้รับการส่งเสริมทั้งสินค้าและบริการส่งออก  ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษี โดยสินค้าประเภท แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ และเศษเหล็ก อัตราภาษีส่งออกของสินค้าเหล่านี้จะอยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 0-45 อัตราภาษีจะถูกระบุในรายการอัตราภาษีส่งออก (Export Tariff List) ออกโดยกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2554 ทองคำที่ส่งออกจะต้องเสียภาษีส่งออกที่อัตราร้อยละ 10
ด้านอัตราภาษีนำเข้าจะรวมถึงอัตราภาษีนำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษเป็นการเฉพาะ และอัตราภาษีนำเข้าปกติ อัตราภาษีนำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษจะใช้กับสินค้านำเข้าที่มาจากกลุ่มประเทศ หรือดินแดนที่ให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ (MFN) แก่เวียดนาม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องสำแดงถิ่นกำเนิดสินค้านั้นด้วยตนเอง รวมทั้งมีภาระรับผิดชอบต่อการสำแดงถิ่นกำเนิดสินค้านั้น กระทรวงการคลังเวียดนามจะประกาศรายการสินค้าที่จัดเก็บภาษีในอัตราสิทธิพิเศษเป็นรายประเทศ ส่วนอัตราภาษีนำเข้าปกติจะใช้กับสินค้านำเข้าจากกลุ่มประเทศ หรือดินแดนที่ไม่ได้ให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ (MFN) หรือไม่ได้ให้สิทธิพิเศษในทางภาษีแก่เวียดนาม อัตราภาษีปกตินี้จะคิดที่ร้อยละ 150 ของอัตราภาษีนำเข้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ

9.อากรแสตมป์

จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับประเภทของอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่ดิน อัตราร้อยละ 0.5 ยานพาหนะ อัตราร้อยละ 2-20 และรถจักรยานยนต์ อัตราร้อยละ 1-5 โดยอากรแสตมป์ที่เก็บจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละธุรกรรมจะต้องไม่เกิน 500 ล้านด่อง นอกจากนี้ ในกรณียานพาหนะประเภทรถยนต์ เครื่องบิน และเรือ จะต้องยื่นและชำระภาษีภายใน 30 วันหลังจากทำธุรกรรมซื้อขาย

10.ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax)

จะคิดอัตราภาษีแบบอัตราก้าวหน้าขึ้นอยู่กับการจัดสรรที่ดิน  โดยมีอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ถึงร้อยละ 0.15

 

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Go-Inter2_มีนาคม-2559_5 sme

แสดงความคิดเห็น