ใช้งบ 1,000 ล้านบาท ผลักดันอุตฯ พลาสติกสู่เวทีโลก

สศอ.ร่างแผนพัฒนาอุตฯ พลาสติก ปี 255-2564 เสร็จแล้ว ชูมาตรการเด็ด 3 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ คาดใช้งบ 1,000 ล้านบาท พัฒนาศักยภาพสู่เวทีโลก

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2559-2564 เสร็จแล้ว คาดว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 1,000 ล้านบาทตลอดระยะเวลาของแผน ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายขยายศักยภาพอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสู่เวทีโลก และขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก

แผนดังกล่าวประกอบด้วย 1.ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทย โดยเน้นดำเนินการส่งเสริมขยายขนาดผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่เพิ่มขึ้น พร้อมส่งเสริมให้เกิดการลงทุนบริเวณชายแดนและในประเทศเพื่อนบ้าน 2.ยกระดับผลิตภัณฑ์พลาสติกสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูง โดยเน้นส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และส่งเสริมโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่าสูง 3.พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยควบคู่สิ่งแวดล้อม

เมื่อแผนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะส่งผลให้การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 702,000 ล้านบาท ส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 211,000 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น