ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายชีวิตเล็กๆ ผ่านมิวอาย

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับเนคเทค จัดประกวดภาพถ่ายจากเลนส์มิวอาย ในหัวข้อ “ชีวิตเล็กๆ ผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ” เพื่อต่อยอดความรู้สู่การใช้เลนส์มิวอายให้กับนักเรียน

กิจกรรมจัดประกวดภาพถ่ายจากเลนส์มิวอาย เป็นหนึ่งในกิจกรรมวัดผล ของ โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ที่ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ในการผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย จำนวน 2,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน และโรงเรียนในโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(Young Scientist Competition: YSC)  ทั่วประเทศ

 

โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา เพื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้ทุกที่และทุกโอกาส หรือเป็นห้องแล็บเคลื่อนที่ โดยกิจกรรมการส่งมอบชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดอบรมวิธีการใช้ให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้คุณครูสามารถถ่ายทอดวิธีการใช้งานแก่นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายของนักเรียนในโครงการ คือเครื่องมือสำคัญในการวัดผลความสำเร็จของโครงการนี้

 

กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายได้จัด 2 ครั้ง ภายใต้ชื่อโครงการประกวด “ชีวิตเล็กๆ ผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ” และการตัดสินได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเดือน มกราคม และมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีกรรมการตัดสินจาก ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมด้วย ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ มีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 700 ภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักเรียนในโครงการ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของโครงการ

 

ผลการประกวดภาพถ่าย ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นภาพถ่ายของนักเรียนในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ (Maehongson IT Valley) มีดังนี้

01

รางวัลที่ 1               น.ส.อรสา สุขสวัสดิ์                โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

 

02

รางวัลที่ 2               น.ส.จันทนา ไพรหอมรื่น                       โรงเรียนขุนยวมวิทยา
03

รางวัลที่ 3               น.ส.จามรี อภิวงศ์                                 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

รางวัลชมเชย 4 รางวัล

 

04

1.นายวีรศักดิ์ จันทร์ฟอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

 

05

2.น.ส.มาลี กิตติศรีมาโนชย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

 

06

3.น.ส.มลทิพย์ โพธิ์ทองโรงเรียนขุนยวมวิทยา

 

07

4.น.ส. กชามาส อรรคฮาต และ น.ส.มนสิการ สัญชาติไทย โรงเรียนขุนยวมวิทยา

 

ส่วนผลการประกวดภาพถ่ายครั้งที่ 2 ของโรงเรียนในกลุ่มโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) เป็นดังนี้

S__11714565

รางวัลที่   1             น.ส. ศวัสมน ใจดี                  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี

 

S__11714566

รางวัลที่   2             นายวรายุส สงบุตร                โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง
S__11714567

รางวัลที่   3             น.ส.ญาณิศา บุญญานุวัตร์    โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล

S__11714572

1.นายวรภัทร เลิศอนันต์ตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ

 

S__11714571

2.น.ส. ชญาธร กิตตินนทิการ โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง

 

S__11714569

3.นาย กิตติพิชญ์ แสนกล้า โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 

S__11714570

4.นายธนาทร อาจหาญ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน

 

S__11714573

5.นางสาวปิยะวรรณ. มัยวงศ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์.จ. นครพนม

 

S__11714568

6.นายชงกร เทพรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ

 

 

แสดงความคิดเห็น