นักลงทุนควรรู้ ! อะไรทำให้แรงงานมีฝีมือขยาด ใน AEC

ปัญหาทางการเมืองไม่มีผลกระทบต่อการไหลออกของแรงงานที่มีฝีมือในอาเซียน แต่ยกเว้นเรื่องอะไรบ้าง เรามาดูกัน…

การดำเนินกิจกรรมของ AEC มีความคล่องตัวมากขึ้น แต่วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่างกันนั้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่ง

บางคนอาจหวังว่าแรงงานฝีมือกับผู้ประกอบการอาจจะไหลออกข้ามพรมแดนมากขึ้น เพราะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นั้นยังเป็นอุปสรรค

การไหลออกของแรงงานที่มีฝีมือส่วนใหญ่ มักจะเป็นแรงงานด้านการก่อสร้าง แต่มีการสำรวจพบว่า จาก 9 ใน 10 ของแรงงานข้ามชาติในอาเซียนจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ

การไหลออกของแรงงานมีฝีมือจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งนั้น แรงงานควรมีทักษะที่ดี ซึ่งถือเป็นความจำเป็นอย่างมาก เพราะแรงงานในอาเซียนนั้น มีทักษะและการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมาก

แม้ว่าจะมีระเบียบแบบแผนของการจัดการใน AEC แล้วก็ตาม เพื่ออนุญาตให้แรงงานหรือผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพต่าง ๆ มีการเคลื่อนย้ายกันได้ในระดับภูมิภาคมากขึ้น เช่น วิศวกรรม พยาบาล ทันตกรรม และบัญชี แต่กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศที่ยังคงแตกต่างกันนั้น จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ อีกทั้งแรงงานต่างชาติในบางสาขาอาชีพยังมีข้อจำกัด โดยถูกสงวนไว้ให้กับแรงงานที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้น ๆ

ศาสตราจารย์ Arnoud De Meyer ประธานของมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสิงคโปร์ กล่าวว่า ความแตกต่างในเรื่องของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระหว่างประเทศใน AEC นั้น จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น