สุดคึก ! ค้าขายชายแดนไทย เม็ดเงินสะพัด

สิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกประสบชะตากรรมเดียวกันในขณะนี้ นั่นก็คือ เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว รวมทั้งไทย แต่ยังมีข่าวดีที่สวนกระแส ซึ่งเป็นเรื่องการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีอนาคตที่สดใสอย่างมาก

ทั้งจากกำลังซื้อที่ขยายตัวต่อเนื่องของประเทศเพื่อนบ้าน ระบบคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกสบาย และการผ่อนคลายกฎระเบียบการค้าจากการเข้าสู่ AEC และสินค้าไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเพื่อนบ้าน ล้วนแต่เป็นปัจจัยบวกที่ส่งเสริมให้มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 1/2559 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ฯลฯ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้นำประเด็นปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน ที่ภาคเอกชนในคณะทำงานย่อยด้านการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ที่อยู่ภายใต้คณะทำงานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (D4) ขอให้เร่งพิจารณาแก้ไขมา 3 ประเด็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย

1. การขอขยายมูลค่าสินค้าอาเซียนนำติดตัว ที่เดินทางเข้าออกตามด่านการค้าชายแดนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน
2. การขอขยายเวลาทำการของด่านการค้าชายแดน
และ 3. การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ด้านเมียนมาและกัมพูชา

ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม รับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกระทรวงคมนาคมได้แจ้งถึงกำหนดการประชุมรัฐมนตรีคมนาคม GMS ที่จะจัดขึ้นเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งจะนำประเด็นปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าในการประชุมครั้งนี้เข้าไปร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐฯ เร่งช่วยกันแก้ปัญหานี้ต่อเนื่องทั้งระบบ

แสดงความคิดเห็น