รัฐฯ อัดฉีดมโหฬาร 3.6 หมื่นล้าน สู่ตำบลละ 5 ล้าน

พี่น้องทุกตำบลดีใจกันถ้วนหน้า เมื่อรัฐฯ เร่งดำเนินการโปรยยาหอม อัดฉีดเม็ดเงินให้ตำบลละ 5 ล้านบาท รวมรวมทั้งสิ้น 3.6 หมื่นล้านบาท เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ประชาชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ว่า วงเงินรวม 36,462 ล้านบาท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว 121,238 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 34,600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.89 เบิกจ่ายได้แล้ว 20,366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.85

จากเดิมที่กำหนดให้ต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งให้ขยายเฉพาะโครงการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันจนถึงขั้นจองเงินในระบบ PO (Purchase Order) ให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559  และกรมบัญชีกลางได้กำชับให้สำนักงานคลังเขต 1-9 และสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เร่งสำนักงานจังหวัดจัดทำ PO ให้เสร็จทันตามกำหนด

เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกคนจึงได้เร่งทำ PO กันทุกจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายได้มากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ 1. จังหวัดนราธิวาส เบิกได้ 382.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.26  2. จังหวัดสกลนคร เบิกได้ 604.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.77 และ 3. จังหวัดเชียงราย เบิกได้ 590.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.25

ขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทย โดย นายกฤษฎา บุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ตั้งใจที่จะดูแลทุกโครงการให้ถึงมือพี่น้องประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จึงต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกตำบล

แสดงความคิดเห็น