ICT ฟิตเกินร้อย ใช้ go online สู่ Global

กระทรวงไอซีทีฟิตจัด ระดมมือโปรทุกภาคส่วน ใส่เกียร์เดินเครื่องพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ ทั้ง Startup และ ICT หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ทันต่อการแข่งขันระดับนานาชาติ ตลาด AEC และตลาดโลก

หลังจากการประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนั้น นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เปิดเผยว่า มีการหารือร่วมกันใน 2 ประเด็น คือ

1.   กระทรวงไอซีที จะเป็นผู้นำขับเคลื่อนโครงการพัฒนา E-Commerce ให้เกษตรกร “โก ออนไลน์” (go online) ซึ่งกระทรวงไอซีทีจะมีบทบาทช่วยส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และให้สินค้าเกษตรได้เชื่อมต่อได้ทุกหมู่บ้านด้วย

2.    สร้างเครือข่ายบ่มเพาะ Startup ที่กระทรวงไอซีทีมีหน่วยงานที่ทำอยู่แล้ว แต่จะมีการจัดโครงสร้างใหม่ เช่น สถานศึกษา ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม สถาบันการเงิน การเกษตร และการแพทย์ คาดว่าจะนำเสนอแผน เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรม ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้  ที่งาน Thailand Startup Expo 2016  ซึ่งกระทรวงไอซีทีจะร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นอกจากนี้ กระทรวงไอซีที ยังได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  มาร่วมประชุมระดมความคิดเห็น และดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ICT รุ่นใหม่  เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ เช่น บมจ.ทีโอที บมจ.กสท. โทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น