นักธุรกิจไทย จดทะเบียนธุรกิจ ยอดพุ่ง !

เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณบวก เมื่อพบว่า เพียงมีนาคม 2559 เดือนเดียว มียอดขอจัดตั้งบริษัทเกิน 6 พันราย ทุบสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี เพิ่มขึ้น 5,281 ล้านบาท !

คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2559 เพียงเดือนเดียว มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ  6,176 ราย เพิ่มขึ้น 578 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,598 ราย

โดยเป็นเดือนแรกของปีนี้ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงเกิน 6,000 ราย และเป็นสถิติที่สูงสุดในรอบ 2 ปี นับจากเดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ที่มีจำนวน 5,698 ราย เพิ่มขึ้น 478 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  8

ส่วนทางด้านมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนมีนาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 27,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559

โดยมีประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ก่อสร้างอาคารทั่วไป 746 ราย 2. อสังหาริมทรัพย์ 334 ราย 3. ขายส่งเครื่องจักร 167 ราย 4. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 165 ราย และ 5. ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 137 ราย

จากการประเมินสถานการณ์การจดทะเบียนทั้งปี 2559 คาดว่า  จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทอยู่ระหว่าง 60,000-65,000 ราย โดยมีทิศทางที่สอดคล้องกับการประมาณเศรษฐกิจของของหน่วยงานภาครัฐ เช่น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 และมีปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมาจากการใช้จ่ายภาคการลงทุนภาครัฐ  และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม

รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว  ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนการจัดตั้งธุรกิจในปีนี้  แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การส่งออก การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน และภาวะภัยแล้งด้วย

แสดงความคิดเห็น