BOI ยกเว้นภาษี 5 ปี ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

BOI อัดโปรโมชั่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกเว้นภาษีนานถึง 5 ปี สวนกระแสเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า  จากกรณีที่สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้ภาครัฐเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับฐานราก ซึ่ง BOI ก็มีการส่งเสริมการลงทุนระดับท้องถิ่น และ SME มาโดยตลอด

ล่าสุด BOI ได้เร่งส่งเสริมการลงทุน เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่สนใจเปิดโรงงานเพื่อแปรรูปวัตถุดิบสินค้าของคนในชุมชน หรือการลงทุนในส่วนใดก็ตาม อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 3 ปี

ขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นนั้น หากต้องการลงทุนด้วย หรือต้องการรวมตัวกันเพื่อลงทุนสร้างโรงงานขนาดเล็ก หรือพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น  ก็สามารถขอรับการส่งเสริมจาก BOI ได้เช่นกัน ท่านจะได้รับการยกเว้นภาษีถึง 5 ปี แต่จะต้องมาลงทะเบียนขอรับการส่งเสริมภายในปี 2559 นี้เท่านั้น

นอกจากนี้  BOI  ยังมีโครงการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ SME ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500,000 บาท หรือ SME ที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 500,000 แสนบาทอยู่แล้ว แต่อยู่ภายใต้กลุ่มประเภทธุรกิจที่ BOI ยังถือว่าเป็น SME ก็มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา 5 ปีเช่นกัน

ผู้ประกอบการใดสนใจ ติดต่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ที่ โทร. 02-5538111 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

แสดงความคิดเห็น