แบงก์กรุงเทพ เผย กำไรสุทธิไตรมาส 1 ปีนี้ 8,317 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อย เปิดเผยว่า มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จำนวน 8,317 ล้านบาท เทียบกับ 7,681 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2558

โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 16,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 417 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน 10,672 ล้านบาท ลดลง 121 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจำนวน 12,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 710 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในไตรมาส 1 ปี 2559 พบว่า มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคภาคเอกชน ยังถูกกดดันจากรายได้เกษตรกรที่ตกต่ำ ประกอบกับปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต รวมทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นในบางกลุ่มธุรกิจ แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ การส่งออกสินค้าที่ไม่นับรวมทองคำยังมีทิศทางหดตัวตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะจีน ประกอบกับราคาสินค้าส่งออก ยังปรับตัวลดลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก

จากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าว จึงส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 ธนาคารฯ มีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,874,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,021 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 จากสิ้นปี 2558 โดยเติบโตจากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก และสินเชื่อกิจการธนาคารต่างประเทศ

ธนาคารฯ ยึดหลักความระมัดระวังด้วยการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ธนาคารฯ มีเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับสูง ในไตรมาส 1 ปี 2559 ธนาคารฯ มีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 3,644 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อ รวมอยู่ที่ร้อยละ 5.8

ธนาคารฯ ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารสภาพคล่อง ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 ธนาคารฯ มีเงินรับฝากจำนวน 2,149,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58,368 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 จากสิ้นปีก่อน และมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 87.2 เทียบกับร้อยละ 89.4 ณ สิ้นปีก่อน

แสดงความคิดเห็น