ขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไปเฉินตู

นครเฉินตู มณฑลเสฉวน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นหนึ่งในมณฑลที่มีภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างดี ผลไม้ไทยถือเป็นหนึ่งในสินค้าหมวดอาหารที่มีการนำเข้าในปริมาณที่สูง มีอัตราความต้องการเติบโตสูงถึงร้อยละ 238 นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกไปยังมณฑลดังกล่าว

จากสถิติตัวเลขของ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเฉิงตู มรฑลเสฉวน ระบุว่าสถิติตัวเลข ปี 2014 นครเฉิงตูนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยรวม 1.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 นอกจากนี้ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2015 นครเฉิงตูได้นำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยจำนวน 580,000 เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 238 ทางด้านศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรนานาชาติเสฉวน ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในนครเฉิงตู เปิดเผยว่า ปี 2014 ศูนย์ฯ ได้จำหน่ายผลไม้ไทยจำนวน 52,538 ตัน ครองสัดส่วนร้อยละ 21.5 ของผลไม้นำเข้าทั้งหมด ผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมในนครเฉิงตู ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้มโอ และกล้วยไข่

ช่องทางการส่งออกผลไม้ไทยมายังนครเฉิงตู

1. ใช้เส้นทางขนส่งทางบกเฉิงคุนม่าน โดยเริ่มจากไทย-ลาว-ยูนนาน-เข้าสู่นครเฉิงตู ใช้เวลา 3-5 วัน
2. ใช้เส้นทางขนส่งทางน้ำไทย-มหานครฉงชิ่ง ต่อด้วยขนส่งทางบกมายังนครเฉิงตู ใช้เวลาประมาณ 20 วัน
3. ใช้เส้นทางขนส่งทางอากาศกรุงเทพ-นครเฉิงตู ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

กฎระเบียบนำเข้าผลไม้ของจีนที่เกี่ยวข้อง

จีนอนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทยจำนวน 22 ชนิด ได้แก่ มะขาม ส้มเขียวหวาน น้อยหน่า ส้ม ส้มโอ มะละกอ มะเฟือง ฝรั่ง เงาะ ชมพู่ ขนุน ลองกอง สับปะรด ละมุด กล้วย เสาวรส มะพร้าว ลำไย ทุเรียน มะม่วง ลิ้นจี่ และมังคุด (อัพเดทเมื่อวันที่17 กรกฎาคม 2013)

ขั้นตอนการนำเข้าผลไม้

1) ยื่นเรื่องแสดงความจำนงนำเข้าต่อหน่วยงานภายใต้การดูแลของ AQSIQ
2) หน่วยงาน AQSIQ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการอนุญาตนำเข้าไม่ต่ำกว่า 20 วัน
3) ต้องได้รับหนังสืออนุญาตนำเข้าผลไม้ก่อนถึงจะสามารถดำเนินการขนส่งสินค้ามายังจีน
4) ก่อนสินค้าจะถึง 10 วัน ผู้นำเข้าต้องดำเนินการจดทะเบียนนำเข้ากับหน่วยงาน AQSIQ และเมื่อชื่อได้ประกาศลงในเว็บไชต์ของหน่วยงาน AQSIQ ถึงจะอนุญาตให้ดำเนินพิธีการศุลกากร
5) เอกสารที่ใช้ในการยื่นเรื่องตรวจสอบสินค้านำเข้ากับ AQSIQ ได้แก่ ใบยื่นเรื่องตรวจสอบ สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับตู้คอนเทนเนอร์ ใบเบิกสินค้า หนังสืออนุญาตตรวจสอบและกักกันโรคสัตว์และพืชนำเข้า หนังสือรับรองการตรวจโรคพืชที่ออกโดยหน่วยงานตรวจสอบโรคของประเทศส่งออก หนังสือรับรองแหล่งผลิต เป็นต้น

รายชื่อผู้นำเข้า/กระจายสินค้าผลไม้ไทยในเฉิงตู-ฉงชิ่ง

1. Jun Dong Fruit Co.,Ltd.
Address: International Agricultural Products Trading Center Fruit Area , Mengyang Town ,Pengzhou ,Sichuan
Contact: Mr.Wang
Tel: 13808037673

2. Chongqing Hongjiu Guopin.,Ltd
Address: No.13 Block B, Pifa Shichang , Xinan Guopin ,Chengdu ,Sichuan
Contact: Yang Junwen (杨俊文)
Tel: 13219031169
Fax: 028-83262810
Email: [email protected]
Website: www.cqhjgp.com

3. Golden Wing Mau Co.,Ltd
Address: No.999 Xingchuan Road, Keji Canyeyuan, Jinniu Dirtrict, Chengdu, Sichuan
Contact: Ouyang Shifeng (欧阳时锋)
Mobile: 13880051783
Tel: 028-68615208
Fax: 028-68615212
Email: [email protected]
Website: www.wingmau.com

4. Zhao Dan Fruit
Address: International Agricultural Products Trading Center Fruit Area , Mengyang Town ,Pengzhou ,Sichuan
Contact: Xiong Feiqiang (熊飞强)
Mobile: 13880276762
Tel: 028-68421575

5. Chongqing Roll-link International Trade Co.,Ltd.
Address: 2508 Caifuhui No.3 Caifu Street, Yubei District, Chongqong
Contact: Ms. Nancy Deng
Phone: +86-23-67031027
Fax: +86-23-67613023
Email: [email protected]
Web: www.roll-link.com

6. Chongqing Ying Jie Fruit Company
Address: Cai Yuanba Fruit Market, Yuzhong District, Chongqing
Contact: Li Yingjie (李映杰)
Phone: +86-23-63631290
Fax: +86-23-63631290
Email: [email protected]
Web: www.cqyigp.com

7. Chongqing Fruit Associations
Address: Cai Yuanba Fruit Market, Yuzhong District, Chongqing
Contact: Zhao Xiurong (赵秀容)
Phone: +86-23-6366002
Fax: +86-23-6366002
Email: [email protected]

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

หมายเหตุ จากการสัมภาษณ์พิเศษทางอีเมลสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.นครเฉินตู

แสดงความคิดเห็น