เฮ ! ลั่นออฟฟิศ เงินเดือนต่ำกว่า 2.6 หมื่น ไม่ต้องเสียภาษี

กรมสรรพากรแย้มข่าวดี มนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 2.6 หมื่นบาท ไม่ต้องเสียภาษี ตามโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นการเพิ่มเม็ดเงินในกระเป๋า ส่งเสริมการจับจ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ เริ่มปี 2560

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้เปิดเผยเช่นกันว่า โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีผลทำให้กลุ่มคนรวยที่เคยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 35 มีภาระภาษีโดยรวมลดเหลือเพียงร้อยละ 29

เนื่องจากช่วงเงินได้แบบใหม่นั้น จากเดิมเงินได้สุทธิมากกว่า 4 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 35 แต่ที่ปรับใหม่คือ จากเงินได้ 4 ล้านบาทนั้น มาเป็นเงินได้มากกว่า 5 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 35 ส่วนเงินได้ 2-4 ล้านบาท แต่เดิมจะต้องเสียภาษีอัตราร้อยละ 30 เปลี่ยนใหม่มาเป็นเงินได้ 2-5 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

นอกจากนี้ มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้สุทธิ 1-3 แสนบาท จะต้องเสียภาษีร้อยละ 5 รายได้มากกว่า 3-5 แสนบาท เสียภาษีร้อยละ 10 รายได้มากกว่า 5-7.5 แสน เสียภาษีร้อยละ 15 รายได้มากกว่า 7.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ 20 และรายได้มากกว่า 1-2 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ 25

การปรับช่วงเงินได้ดังกล่าว จะทำให้กลุ่มผู้มีรายได้สูงที่เคยเสียภาษีในอัตราสูงสุด จะเสียภาษีลดลงในภาพรวม จากการคำนวณภาษีเงินได้ ทำเป็นช่วงตามขั้นบันได

ดังนั้น เมื่อมีการปรับช่วงรายได้ใหม่ การเสียภาษีของคนที่เคยเสียไปในอัตราร้อยละ 35 จะเหลือเพียงร้อยละ 29 ซึ่งใกล้เคียงกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีภาระภาษี รวมเงินปันผลที่อยู่ระดับร้อยละ 28

การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้  ได้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล จากร้อยละ 40 ไม่เกิน 6 หมื่นบาทนั้น ปรับใหม่เป็นร้อยละ 50 ไม่เกิน 1 แสนบาท และเพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัว จาก 3 หมื่นบาท เป็น 6 หมื่นบาท รวมถึงเพิ่มค่าลดหย่อนบุตร จาก 1.5-1.7 หมื่นบาท เป็น 3 หมื่นบาท และไม่จำกัดจำนวนบุตร แต่จากเดิมจำกัดจำนวนบุตรไว้เพียง 3 คน

ดังนั้น ตามโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ จะทำให้มนุษย์เงินเดือน ที่มีเงินได้ต่อเดือนตั้งแต่ 2.6 หมื่นบาทขึ้นไป จะต้องเป็นผู้เสียภาษี ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ที่การเสียภาษีจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป

ข่าวดีนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2560 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561

แสดงความคิดเห็น