จดทะเบียนพาณิชย์ ดีอย่างไร

จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ประกอบการ เพราะเป็นเอกสารสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ แสดงความมีตัวตน และเป็นข้อบังคับของกฎหมาย

การ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนพาณิชย์ เป็นเอกสารที่ขาดไม่ได้สำหรับการขอกู้เงินกับธนาคาร โดยผู้ประกอบการที่มีกิจการยอดขายตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค้าเพื่อขายมากกว่า 500 บาท ดังนี้

1.   กลุ่มของผู้ประกอบการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2.   นายหน้าหรือตัวแทนค้าที่มียอดขายวันละตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
3.   ผู้ประกอบสินค้าหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมที่มียอดขายตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าที่ผลิตมีมูลค่าวันละตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
4.   ผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท
5.   ตัวแทนซื้อขายที่ดิน
6.   การให้กู้ยืมเงิน
7.   การรับแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศการซื้อขายตั๋วเงิน ธนาคาร
8.   โรงรับจำนำ
9.   โรงแรม
10.   ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
11.   ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
12.   ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

13.   บริการอินเทอร์เน็ต
14.   ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
15.   การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
16.   การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
17.   การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
18.   การให้บริการตู้เพลง
19.   โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง
20.   การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

และถ้าเป็นนิติบุคคลทุกประเภท หากประกอบธุรกิจตั้งแต่ข้อ 10-20 ก็เข้าข่ายไปจดทะเบียนพาณิชย์

สำหรับในกรณีของผู้ประกอบการถือพาสปอร์ตต่างด้าว แต่ที่มีสาขาในไทยต้องตรวจสอบด้วยว่าได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 หรือไม่ ซึ่งกิจกรรมทางพาณิชย์ที่ได้รับการยกเว้นมี อาทิ ร้านค้าแผงลอย กิจการพาณิชย์ของหน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กิจการพาณิชย์เพื่อการบำรุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นพาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์

นอกจากนี้ถ้าผู้ประกอบการมีทะเบียนพาณิชย์ก็สร้างความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หรือฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :โทร. 0-2224- 1916, 0-2225-1945 หรือwww.bangkok.go.th/finance ในส่วนของภูมิภาคสามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารการจดทะเบียน สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547- 4446-7 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด

อนึ่ง การ จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นกฎหมายหากไม่ทำตามจะมีบทลงโทษ การจดทะเบียนก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก อีกทั้ง ยังมีความสะดวกมากขึ้น ที่สำคัญสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการขนาดเล็กอีกด้วย

ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 
แสดงความคิดเห็น