ไทยพร้อมขยายตลาดไข่สด หลังฮ่องกงประกาศปรับระเบียบนำเข้า

ใบอนุญาตไทยในการส่งออกไข่สดผ่านฉลุย ฮ่องกงเปลี่ยนกฎนำเข้าไข่สด วางเป้าอนาคตใช้กับสินค้าอื่น

เมื่อไม่นานมานี้ ฮ่องกงประกาศ Food & Environmental Hygiene Department (FEHD) ซึ่งเป็นการประกาศเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าไข่สด ทั้งภาครัฐและเอกชนจากนานาประเทศ รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำฮ่องกงของไทย (สคร.ฮ่องกง) เพื่อออกมาตรการป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza Outbreak) ไม่ให้ระบาดซ้ำสองหลังจากที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2546

โดยทุกประเทศที่ต้องการส่งออกไข่สดเข้ามายังฮ่องกง จะต้องยื่นเอกสารตรวจสอบพร้อมใบรับรองแก่หน่วยงาน FEHD เพื่อขออนุญาตการนำเข้า สำหรับประเทศไทยนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้ยื่นขอปรับปรุงใบรับรองการส่งออกไข่สดไปยังฮ่องกง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza Outbreak) และได้รับคำรับรองการส่งออกแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้กับไข่สดทุกชนิด ที่จะส่งออกเข้าไปจำหน่ายยังฮ่องกงตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

การดำเนินงานของไทยนั้น นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำฮ่องกง ให้ข้อมูลกับ BangkokbankSME ว่า ประเทศไทยได้ดำเนินการเป็นไปตามการปรับปรุงระเบียบการนำเข้าอาหารสดของฮ่องกง ที่เน้นการตรวจและรับรองคุณภาพสินค้า โดยจะต้องระบุข้อความเพิ่มเติมลงในใบรับรอง อาทิ สินค้าดังกล่าวเหมาะสมสำหรับการบริโภคและไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ สินค้ามิได้ผลิตจากประเทศที่ทาง WTO ประกาศว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza Outbreak) เป็นต้น

ทางกรมส่งเสริมการค้าฯ ได้ติดตามการดำเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด จนทำให้ไทยอยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้ปรับปรุงการดำเนินการตามมาตรฐาน โดยปัจจุบันมีการยื่นจดหมายขอรับรองจำนวน 27 ประเทศ และประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 15 ประเทศ ที่ได้ใบรับรอง ซึ่งประเทศที่ได้ใบรับรองนั้นประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยียม สเปน เวียดนาม (อนุญาตในบางเขต) เกาหลีใต้ เป็นต้น แต่ขณะที่จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และยูเครน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่กลับยังไม่ได้การรับรอง ในอนาคตมาตรการดังกล่าวจะถูกขยายผลไปสู่การบังคับใช้กับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องทั้งหมด และหมายถึงจะมีผลกระทบต่อธุรกิจกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วย

สำหรับสาระสำคัญในกฎระเบียบใหม่นั้น ผอ.สคร. ฮ่องกง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้นำเข้าจะต้องขอใบอนุญาตการนำเข้า (Import License) จาก FEHD จะต้องนำเข้าสินค้าภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากการได้รับอนุญาตและในใบอนุญาตต้องระบุข้อมูล ดังนี้

1.   ผู้นำเข้าต้องมีใบรับรอง Health Certificate จากประเทศของตน โดยมีการระบุข้อมูลที่สำคัญ
ได้แก่ การรับรองว่าสินค้ามิได้ผลิตจากประเทศที่ทาง WTO ประกาศว่ามีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza Free Zone) และผ่านการรับรองตามมาตรฐานของ OIE
2.   ต้องระบุว่าสินค้าดังกล่าวเหมาะสำหรับการบริโภค และไม่มีอันตรายต่อมนุษย์
3.   ต้องระบุว่าสินค้าได้ผ่านกระบวนการผลิตและขนส่ง ตามหลักสุขอนามัยของประเทศแล้ว
4.   ผู้นำเข้าจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้แก่ FEHD ก่อนการนำเข้าในระยะเวลาที่กำหนด และ
ระบุจำนวนที่ต้องการจะนำเข้าในแต่ละครั้งด้วย

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

ไข่สดไปฮ่องกง sme

แสดงความคิดเห็น