รู้จักอาณาจักรล้านเกาะ อินโดนีเซียก่อนลงทุน

มองอินโดนีเซียในแบบที่อินโดนีเซียเป็นกันเถอะ เพราะโอกาสที่คนไทยสามารถไปลงทุนในอินโดนีเซียยังมีสูง ด้วยตลาดที่มีศักยภาพประชากรมาก

อินโดนีเซียมีมาตรการป้องกันการผูกขาดทางการค้า

อินโดนีเซียกำหนดให้สินค้าทุกชนิดที่วางจำหน่ายภายในประเทศ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า นั่นคือ Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้า

โอกาสทางการค้าและปัญหาที่ต้องรับมือ

ตลาดอินโดนีเซียเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ ด้วยจำนวนประชากรที่มีราว 240 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา หรือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในอาเซียน โดยประชากรที่มีรายได้สูงมีสัดส่วนร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดราว 20–30 ล้านคน ซึ่งมีกำลังซื้อสูงมากและนิยมบริโภคสินค้ามีคุณภาพ สำหรับสินค้าไทยจัดอยู่ในสินค้ามีคุณภาพสูง และได้รับความนิยมมากกว่าสินค้าจากจีน นอกจากนี้อินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ น้ำมัน ถ่านหิน แร่ธาตุ และป่าไม้ รวมถึงจำนวนแรงงานที่ค่อนข้างสูงและค่าแรงต่ำอีกด้วย
จากจำนวนประชากรที่มีมากทำให้อินโดนีเซียมีความต้องการสินค้าและบริการสูง ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าสินค้า ด้านรัฐบาลเองก็มีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะบางสาขาธุรกิจ ที่สำคัญอินโดนีเซียอยู่ในระหว่างที่ต้องการพัฒนาประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประชากรจะมีจำนวนมาก แต่จำนวนส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียมีฐานะยากจน โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กฎหมายและกฎระเบียบบางอย่าง ไม่มีความชัดเจนและโปร่งใส รัฐบาลยังมีการคอรัปชั่น โดยปัจจุบันจากการจัดอันดับโดย World Corruption Index ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในลำดับที่ 110 จาก 178 ทั่วโลกในปี 2010 รวมถึงระบบข้าราชการที่มีกระบวนการหลายขั้นตอน ซับซ้อน  ขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนานการ และมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier)
ทั้งนี้ ส่วนที่สำคัญอย่างอินโดนีเซียมีการกำหนดมาตรการทางการค้า ในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้า เช่น มาตรการห้ามนำเข้า การขอใบอนุญาตการนำเข้า มาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดสินค้าราคาถูก อาจต้องเจอกับคู่แข่งทางการค้าที่แข็งแกร่งอย่าง จีน เวียดนาม และอินเดีย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

อินโดนีเซีย sme

แสดงความคิดเห็น