เกษตรกรยิ้ม ส่งออกสินค้าเกษตร เป็นธรรมมากขึ้น

เป็นข่าวดีที่ทำให้เกษตรกรไทยหน้าชื่นตาบาน เพราะ ก.เกษตรฯ เร่งพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานโลก หลังจากที่ WTO ยกเลิกกฎหยุมหยิม ส่งผลให้การค้าขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ มีความเป็นธรรมมากขึ้น

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ไทยเราเข้าสู่ AEC แล้ว ทำให้ภาษีส่งออกและนำเข้าสินค้าในหลายรายการลดลงเหลือร้อยละ 0

อีกทั้งผลจากการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 ซึ่งมีสมาชิก 164 ประเทศ มีมติให้ประเทศที่พัฒนาแล้วยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร จะช่วยให้การค้าขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และนี่จึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรไทย จะมีอนาคตสดใสในการส่งออกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ในอดีต WTO เคยมีกฎให้ประเทศสมาชิก อุดหนุนการส่งออกได้ไม่เกินจำนวนที่แจ้งผูกพันไว้ แต่เมื่อมีการยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกนี้ กฎนี้ก็สิ้นสภาพไป ทำให้ผู้ส่งออกทุกประเทศสามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างเป็นธรรม

การยกเลิกกฎดังกล่าวนี้ ยังจะส่งผลดีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แห่กันเข้ามาในไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะที่มหานครหลวงอย่างกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก เพราะมีความชื่นชอบสินค้าเกษตรอย่างผลไม้ไทย และอาหารไทยมาก ทำให้มีการบริโภคสินค้าเกษตรมีมากขึ้นตามไปด้วย

กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน มาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาการผลิตทั้งระบบตั้งแต่ระดับฟาร์ม สถานที่รวบรวมผลผลิต ห้องเย็นและโรงงานแปรรูป

โดยให้การรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP GMP และ HACCP แก่ผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

แสดงความคิดเห็น