ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โปรดทราบ ! รีบไปขอรับใบอนุญาต

ข่าวด่วนจากกรมประมง ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รีบติดต่อขอรับใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หากฝ่าฝืนมีโทษ ติดตามรายละเอียดข่าวได้ดังต่อไปนี้

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ลงนามในประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559 โดยให้ผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 (วันที่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มีผลบังคับ) ให้รีบมาติดต่อได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

ได้แก่ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง และศูนย์หรือหน่วยบริหารจัดการด้านการประมง ในเขตพื้นที่ที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพื่อยื่นคำขอตามแบบแสดงความประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และหน่วยงานกรมประมงจะออกใบรับคำขอให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใช้ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ สามารถมายื่นคำขอรับใบอนุญาต ได้ระหว่างวันที่ 27 เมษายน-11 พฤษภาคม 2559 ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ คือ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน

การออกประกาศครั้งนี้ เป็นมาตรการเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ มีความผิดในระหว่างที่กรมประมงกำลังเร่งดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ที่มีเป้าหมายให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งการเพาะเลี้ยงฯ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติฯ ซึ่งหมายถึงที่จับสัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลด้วย

การลงนามในประกาศกรมประมงดังกล่าวนั้น มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น