สตูลสุดคึก พัฒนาจังหวัด ต้อนรับ AEC

สตูลฟิตจัด ผู้ว่าฯ สั่งเดินเครื่องเต็มที่ เปิดประตูรับ AEC เร่งลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษในไทยเชื่อมถึงมาเลเซีย พัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตลาดชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าการลงทุน

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ทางจังหวัดได้จัดเตรียมต้อนรับ AEC และพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในประเทศไทยและมาเลเซียเข้าด้วยกัน

ในการเตรียมความพร้อมสำหรับต้อนรับ AEC นั้น จ.สตูล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเส้นทางใหม่ ที่นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตลาดชายแดนไทย-มาเลเซีย พัฒนาเพื่อการค้าการลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับไกด์ทัวร์ด้วย

ที่ทางจังหวัดยังได้เร่งผลักดัน ให้มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในไทยและมาเลเซียนั้น เพราะด่านการค้าชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล อยู่ห่างจากปาดังเบซาร์ จ.สงขลา เพียง 25 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่ง จ.สงขลา ก็เป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟ จากวังประจันไปยังปาดังเบซาร์ เพื่อส่งออกสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่มาเลเซีย

นอกจากนี้ จ.สตูล ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อ ทั้งป่า ภูเขา และทะเล เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งมีศักยภาพที่ดีสำหรับการค้าข้ามพรมแดนกับมาเลเซีย

จ.สตูล ยังได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ด้วยว่า “เป็นเมืองชั้นนำของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคอาเซียน เมืองการเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่งความสุข”  ด้วย

แสดงความคิดเห็น