ก.เกษตรฯ หนุนจับคู่ธุรกิจ ขับเคลื่อนกลุ่มสัตว์น้ำ

ชาวประมง เฮ ! กระทรวงเกษตรฯ หนุนใช้กลไกนโยบายประชารัฐ ขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยจับคู่ธุรกิจระหว่างภาครัฐกับเอกชน รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปดูกัน…

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ระหว่างบริษัทผู้ผลิตอาหารกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 12 สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย

โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นคณะย่อยในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ได้ร่วมกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 12 สหกรณ์ 9 จังหวัด ครอบคลุม 5 ประเภทสินค้า ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลากะพงขาว และปลานิล มีสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการนำร่อง 185 คน พื้นที่ 4,858 ไร่

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐไปยังกลุ่มธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นไปตามตามนโยบายการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกประชารัฐ และให้ภาคธุรกิจเป็นกลไกกลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเป็นรูปธรรมมากขึ้น

กรมฯ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนกับสหกรณ์ที่มีศักยภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรประมงต่อไป

แสดงความคิดเห็น