First, Break All The Rules “What The World’s Greatest Manager Do Differently”

First, Break All The Rules “What The World’s Greatest Manager Do Differently” เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับ 100 หนังสือธุรกิจที่ต้องอ่าน ซึ่ง Marcus Buckingham และ Curt Coffman แห่ง Gallup Organization ได้เขียนขึ้น เพื่อนำเสนอการค้นพบที่น่าทึ่งของเขา

จากการที่ได้ศึกษาผู้บริหารตำแหน่งผู้จัดการถึง 80,000 คน ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ Front-Line Supervisors หรือผู้ประกอบการ ถึงเรื่องความท้าทายในการรักษาคน  และการวัดความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งทำให้เขาค้นพบวิธีการดึงดูดพนักงาน การจ้าง การดูแลและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับบริษัท

โดยผู้เขียนอธิบายว่า  ในตลาดแรงงานทุกวันนี้ บริษัทต่างเก็บรักษาพนักงานไว้ ด้วยการจ่ายเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น ๆ  และการฝึกอบรม แต่จริง ๆ แล้วอาจจะไม่ได้ผลเท่าไรนัก โดยเขาพบว่า Front Line Manager เป็นตัวดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ ไม่ว่าคุณจะจ่ายเท่าไร ฝึกอบรมเท่าไร แต่ถ้าบริษัทขาด Front Line Manager ที่เก่งก็จะประสบปัญหาได้ ซึ่งทั้งสองพบว่า  ผู้จัดการที่เก่งและสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จะต้องเป็นคนที่เก่งในการค้นหาศักยภาพของพนักงาน  และสามารถดึงเอาศักยภาพเหล่านั้น  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน  และส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได้

ทั้งนี้ผู้เขียนอธิบายถึงสิ่งที่ผู้จัดการที่เก่งและยิ่งใหญ่ทำในสิ่งที่แตกต่าง และปฏิเสธแนวคิดแบบเดิม ๆ  ซึ่งช่วยให้รักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้ได้ และยังมีผลเชื่อมโยงระหว่างทัศนคติของพนักงานกับประสิทธิผลการทำงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ตลอดจนกำไรและความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย

เริ่มตั้งแต่การเลือกพนักงาน ผู้จัดการที่เก่งจะเลือกพนักงานที่ความสามารถ  มากกว่าทักษะหรือประสบการณ์ และเขารู้ว่าจะตั้งความคาดหวังกับพนักงานเหล่านี้ได้อย่างไร โดยพวกเขาจะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  มากกว่าขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง ซึ่งผู้จัดการที่เก่งจะดูแลพนักงานเป็นรายบุคคล และเสริมสร้างความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานแบบรายบุคคล โดยการสร้างจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล มากกว่าการพยายามแก้จุดอ่อน และการพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถเหล่านี้  จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยไม่อิงกับขั้นตอนหรือวิธีการที่เหมือนกันหมดทุกคน

ทั้งนี้ผู้จัดการที่เก่งจะให้ความสำคัญกับการวัดความพึงพอใจของพนักงาน  โดยถือว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็น และเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกดี เช่น ทำให้พนักงานรู้ว่าเจ้านายคาดหวังอะไรในตัวเขา มีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยสนับสนุนการทำงาน งานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีความสำคัญขนาดไหน ฯลฯ ซึ่งเป็นการตอบสนองเรื่องคุณค่าและการนับถือตัวเองของพนักงาน

นอกจากนี้  การแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ คอย feedback เสมอ ๆ มีการชมเชยเมื่อทำงานได้ดี รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้เขาได้สร้างผลงานอย่างเต็มที่  และใส่ใจในการพัฒนา ล้วนเป็นการตอบสนองในด้านบวก ซึ่งจากการวิจัยพบว่า  บริษัทที่ตอบสนองในทางบวกเหล่านี้ จะสามารถรักษาพนักงานได้มากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และมีผลกำไรที่ดีกว่า

แสดงความคิดเห็น