ส.อ.ท. ติดอาวุธยุทธศาสตร์ให้ SME สู่ยุค 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 ใกล้มาแล้ว ! สภาอุตฯ จึงกางแผนเชิงรุก ติดอาวุธยุทธศาสตร์ให้ SME พร้อมสู่อุตสาหกรรม 6 ด้าน เชื่อมโยงระดับประเทศและภูมิภาค

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คนใหม่วัย  60 ปี เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานระหว่างปี 2559-2561 ว่า ส.อ.ท.จะเร่งผลักดันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยจะสนับสนุนรายที่มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ลดจำนวนแรงงานลง แต่จะเน้นใช้แรงงานบางส่วนที่มีศักยภาพสูง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเน้นการผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้ไม่มีการผลิตส่วนเกิน ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ปัจจุบันพบว่า มี SME ไทย ที่มีศักยภาพสูง สามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ เพียงแต่ต้องการแรงสนับสนุนเพิ่มเติมเท่านั้น

สำหรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 6 ด้าน ที่จะได้รับการผลักดันให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของ ส.อ.ท. ทั้งจากยุทธศาสตร์กลุ่มอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์จังหวัด และภูมิภาค ได้แก่

1.สร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย ด้วยประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม 2. พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทย ด้วยการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ 4. สร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมไทยใช้ประโยชน์จากการเจรจาการค้า 5. พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย และ 6.ร่วมกับภาครัฐสร้างปัจจัยเอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม

การติดอาวุธยุทธศาสตร์ให้ SME นี้ นอกจากจะช่วยให้ SME ไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะช่วยสร้างรายได้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วย อีกทั้งเมื่อ SME ทั้งระบบเข้มแข็ง เศรษฐกิจไทยก็จะมั่นคงขึ้นด้วยเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น