ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน

รัฐเร่งพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนครบวงจร ตามแนวทางประชารัฐ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสาน ซึ่งมีพื้นที่และประชากรมากที่สุด โดยมีรายละเอียดน่าสนใจดังนี้

ภาครัฐจัดงานสัมมนา เรื่อง “เปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่” ครั้งที่ 1 ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสาน ขึ้นที่ จ.ขอนแก่น มีเครือข่ายเกษตรกรภาคอีสาน ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา  กล่าวว่า  ในขณะนี้ 20 จังหวัดภาคอีสาน มีโอกาสและอนาคตที่สดใสมาก เพราะมีสภาพพื้นที่และจำนวนประชากรมากที่สุดของประเทศ จึงเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สนใจเข้ามาลงทุน

 

ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปหารือ และกำหนดกรอบแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่ง 6 เดือนของการเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ได้ยินคำพูดของหลายคนที่ระบุว่า รัฐบาลไม่ช่วยชาวไร่ชาวนา แต่เมื่อหากมองถึงการทำงานที่สร้างฐานรากให้ยั่งยืนแล้วนั้น จะเห็นว่าการอนุมัติงบประมาณนั้น เป็นไปตามความต้องการและได้ผลอย่างตรงจุด

 

ความคืบหน้าขณะนี้ มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเป็นไปตามการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ทั้งเรื่องเงินกองทุนหมู่บ้าน ภาพรวมทั้งประเทศ 60,000 ล้านบาท ตามด้วยการลงทุนในโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และการสนับสนุนโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เน้นหนักไปในฐานราก อีกโครงการละ 1 ล้านบาท

 

อีกทั้งยังได้เตรียมประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทย ในการพยายามแกะเงินสะสมของท้องถิ่นที่มีอยู่กว่า 60,000 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาพรวมทั้งประเทศสำหรับการกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่รัฐบาลจะกระตุ้นสภาพคล่องในระดับชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

เมื่อนโยบายดังกล่าวประสบความสำเร็จ เห็นเป็นรูปธรรมในระดับภูมิภาคชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถเชื่อมต่อไปยังระดับ  AEC ได้

แสดงความคิดเห็น