มติเอกฉันท์ กนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5%

และแล้วก็เป็นไปตามคาด แต่การคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามที่ระบุนั้น เกิดจากสาเหตุหลายอย่าง ท่ามกลางเศรษฐกิจไทยและทั่วโลกที่ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะปัจจัยภายในประเทศเอง แล้วมีอะไรบ้าง ที่จะทำให้สถานการณ์คลี่คลาย กนง.มีคำตอบดังนี้

นายจาตุรงค์  จันทรังษ์  เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า มติเอกฉันท์ของ กนง. ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปีตลอดทั้งปี 2016 นี้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงชะลอตัว ใกล้เคียงกับที่เคยประเมินไว้จากการประชุมเมื่อครั้งก่อน แต่ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศ ขณะที่การบริโภค การลงทุน และการส่งออกยังคงชะลอตัว

สาเหตุหนึ่งมาจากภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตร ทำให้ความเสี่ยงในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำมาก จากที่คาดว่า GDP ปี 2559 นี้ จะขยายตัวเพียง 3.1% อีกทั้งเกษตรกรมีหนี้สินค้างเก่า ทำให้กระทบต่อการบริโภค แต่คาดหวังว่า หากภัยแล้งน่าจะคลี่คลายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ จะทำให้เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

กนง. ยังเปิดเผยอีกว่า การเงินผ่อนคลายเพิ่มขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับต่ำ และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลง

ดังนั้น จึงมีมติเห็นว่า จะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปี เพราะการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว จะไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นได้ทั้งระบบ  รวมทั้งเห็นว่า นโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องด้วย

แสดงความคิดเห็น