11 ปีที่สดใส การค้าไทย-ออสเตรเลีย

FTA พระเอกตัวจริง ที่ช่วยให้ไทยกับออสเตรเลีย ทำการค้าด้วยกันสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี มาตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ยาวนาน 11 ปีแล้ว ส่งเสริมให้การค้าไทยเพิ่มขึ้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินผลการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ซึ่งเป็นความตกลง FTA ฉบับแรกที่ไทยทำกับต่างประเทศ พบว่า หลังจากบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 11 ปีแล้ว ได้ส่งผลช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

โดยมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว จากมูลค่าการค้าเฉลี่ย 3 ปี (2545-2547) ก่อนที่จะทำ FTA มีมูลค่าเฉลี่ย 3,842.9 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมื่อทำ FTA แล้ว มูลค่าการค้าเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) เพิ่มขึ้นเป็น 14,845.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด

สำหรับในด้านการค้าสินค้า ออสเตรเลียได้ลดภาษีสินค้าทุกรายการเป็น 0% หมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้ส่งออกของไทยจะส่งออกสินค้าต่าง ๆ ไปยังตลาดออสเตรเลียโดยปราศจากภาษี

ส่วนไทยได้ลดภาษีสินค้าจำนวน 98.99% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดเป็น 0% แล้ว คงเหลือสินค้าบางรายการ เช่น สินค้าปศุสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมู นม เนย) ชา และกาแฟ ที่ไทยขอเวลาปรับตัว 15 ปี โดยจะทยอยลดภาษีและเปิดเสรีในปี 2563

แสดงความคิดเห็น