พาณิชย์ เร่งส่งเสริมธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม

ธุรกิจก่อสร้างไทยเติบโตต่อเนื่อง เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษติดชายแดน ภาครัฐจึงพร้อมผลักดันสู่ตลาดอาเซียน และได้แนะพัฒนาบริหารจัดการให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มีนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมธุรกิจบริการของไทยทุกประเภทให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเห็นได้ว่าตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของปี 2559 สัดส่วนของภาคบริการเติบโตถึง 6.6% ในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มธุรกิจก่อสร้างด้วย”

“กรมฯ จึงได้ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจบริการก่อสร้างฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป”

ซึ่งรายละเอียดที่กรมฯ ให้การส่งเสริมสนับสนุนนี้ก็คือ จะให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงและวางระบบการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ณ สถานประกอบธุรกิจ และยังให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงให้มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางธุรกิจเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ การสร้างโอกาสทางการตลาดให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล และแผนเดินหน้าประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

กรมฯ จะจัดให้มีการพัฒนาความรู้เรื่อง “การใช้ IT เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจก่อสร้างฯ” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นี้  ณ ห้องม่วงนที กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการ ERP ซอฟแวร์การบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้าง และการบริหารจัดการด้านบัญชีมาให้ความรู้

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ www.dbd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02-547-5950 หรือ e-Mail :[email protected]

แสดงความคิดเห็น