พฤติกรรมการบริโภคคนไทย พ.ค.59

พบคนไทยนิยมรับประทานอาหารในบ้านมากสุด ส่วนค่าใช้จ่ายที่จ่ายมากสุดเป็นค่าไฟและค่าเช่า ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 2 หมื่นบาท/ครัวเรือน/เดือน ผลสำรวจยังพบพฤติกรรมการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ติดตามรายละเอียดได้ในเนื้อข่าว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การสำรวจค่าใช้จ่ายสำหรับอุปโภคและบริโภคของครัวเรือนไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 พบว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือนไทย นิยมบริโภคอาหารภายในบ้านมากที่สุด คิดเป็น 9.76% ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอาหารนอกบ้าน คิดเป็น 5.85%

และยังพบว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปโภคและบริโภคมีราว 19,279 บาท/ครัวเรือน/เดือน  โดยแยกเป็นการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มี 63.62% ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีราว 36.38%

ส่วนใหญ่พบว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคมากถึง 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้าน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน ค่าเครื่องใช้ภายในบ้าน ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าวัสดุก่อสร้าง คิดเป็น 46.81% อันดับที่ 2 ได้แก่ ค่าซื้อยานพาหนะ ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าบริการมือถือ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็น 22.75% อันดับที่ 3 ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และค่ารักษาพยาบาล คิดเป็น 6.45%

แสดงความคิดเห็น