เตรียมความพร้อมรับกฎหมาย “จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ”

สถาบันการเงิน 138 แห่ง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่างเตรียมความพร้อมกับกฎหมายใหม่“จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 2 ก.ค.นี้

นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตั้งแต่ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนั้น  โดยสาระสำคัญของกฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินเป็น  “ผู้รับหลักประกัน” และกำหนดให้กรมฯ  ทำหน้าที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  ซึ่งกรมฯ ได้ศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยดำเนินการ ดังนี้

1.       จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้รับหลักประกัน ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.       ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน(Username และ Password) หรือวิธีการยืนยันตัวตนของผู้รับหลักประกันสำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 โดยสถาบันการเงินสามารถขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559  เป็นต้นไป

3.       ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2559 ที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

4.       กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559

5.       กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง

เมื่อกฎหมายดังกล่าวออกมาจะเป็นประโยชน์กับ SME ที่จะสร้างความยืดหยุ่นในการหาหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันทางการเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ

แสดงความคิดเห็น