พาณิชย์ฯ จัดระบบนิติบุคคลต่างด้าว

ก.พาณิชย์ ให้นิติบุคคลต่างด้าวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 มีหน้าที่ส่งงบการเงิน เก็บรักษาบัญชีและเอกสาร แจ้งสถานที่เก็บเอกสาร กรมฯ จะออกเลขนิติบุคคลให้ โดยไม่ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากสรรพากรอีก

นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งหมายความถึง นิติบุคคลต่างประเทศที่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทั้งบัญชี 2 ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี และบัญชี 3 เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขัน จะต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และรวมถึงนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย แม้จะมิใช่ธุรกิจตามบัญชีท้ายก็ตาม ซึ่ง ‘นิติบุคคลต่างด้าวในประเทศไทยทั้งหมดนี้ จะต้องมีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีและส่งงบการเงิน’  โดยยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

กรมฯ ได้ดำเนินงานดังกล่าวนี้  เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว เหมาะสมกับสภาพการค้า การลงทุน และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา      พร้อมกับยังต้องรักษาความมั่นคงของเศรษฐกิจในประเทศควบคู่กันไปด้วย”

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.dbd.go.th โดยเลือกหัวข้อ “ประกาศ” จะแสดงผลเป็นไฟล์ PDF หัวเรื่อง “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” หรือโทร.สายด่วน 1570

แสดงความคิดเห็น