รัฐฯ ชู 10 อุตฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

กระทรวงการคลัง จับมือภาครัฐหลายหน่วยงาน เร่งเสริมเขี้ยวเล็บ 10 อุตฯ โดยปัดฝุ่น 5 อุตฯ เก่า และลงทุน 5 อุตฯ ใหม่ ในโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก ผลักดัน GDP ให้โตปีละ 5-6%

แหล่งข่าวจากคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนเอกชน เปิดเผยว่า ความคืบหน้าจากการที่ ครม.ได้มีมติรับหลักการโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี เพื่อเน้นพัฒนาให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านใน AEC อย่างเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมานั้น

รัฐบาลจึงส่งเสริมให้เกิด “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” ขึ้น  ซึ่งจัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

“10 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตหรือการแปรรูปอาหาร”

“อีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล  กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์   กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร”  แหล่งข่าวกล่าวปิดท้าย

แสดงความคิดเห็น