ครม. อนุมัติตั้งกองทุน TFF 1 แสนล้าน

รัฐบาลลดข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หวังกองทุน TFF ช่วยระดมทุนจากนักลงทุน และบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวได้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือเรียกสั้น ๆ ว่ากองทุนรวมฯ TFF (Thailand Future Fund) โดยมีมูลค่ากองทุน 1 แสนล้านบาท

ในระยะแรกกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงทุนรายเดียวก่อน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.8/2559 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

อีกทั้งเห็นชอบในเรื่องกลไกการรับประกันผลตอบแทนที่ให้มีกองทุนหมุนเวียน โดยให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนของกองทุน รวมถึงสร้างแรงจูงใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนด้วย เนื่องจากมีทั้งโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว และเป็นโครงการที่รอการลงทุนก่อสร้าง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  ยังเปิดเผยต่อว่า ประโยชน์ของการจัดตั้งกองทุนรวมฯ นี้ จะสามารถระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการลดข้อจำกัดของการใช้แหล่งเงินทุนจากงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวได้อีกด้วย

ทางด้าน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า รูป แบบกองทุนรวม TFF มีลักษณะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จะจัดตั้งภายใต้ประกาศ และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกองทุนปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ

แสดงความคิดเห็น