ยกระดับกำหนดทิศทาง FinTech ไทย ก่อตั้งชมรม TFTC (Thailand FinTech Club)

สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดทิศทางและบริบทอุตสาหกรรม FinTECH และจัดตั้งชมรม FinTech แห่งประเทศไทย (TFTC)

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 C asean ได้จัดงานเพื่อพัฒนาวงการ Fintech ธนาคาร และสถาบันการเงินในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน ‘กำหนดทิศทางและบริบทอุตสาหกรรม FinTECH และจัดตั้งชมรม FinTech แห่งประเทศไทย (TFTC)’ เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ การพัฒนาและต่อยอดให้กับการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech รวมถึงในการหารือครั้งนี้จะมีการเปิดให้ร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการฟินเทคในประเทศไทย สถาบันการเงิน องค์กรกำกับดูแล และกลุ่มบ่มเพาะต่าง ๆ เพื่อแบ่งปัน หารือ และกำหนดแนวทางที่เหมาะสมให้กับ FinTech ของประเทศไทยในอนาคต

โดยภายในงานก็ได้รวบรวมเอา Tech Startup ชื่อดังในวงการของประเทศไทยไว้มากมาย ทั้ง Claimdi FlowAccount Ookbee Piggipo iTax ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนักลงทุน และธนาคารต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ที่เข้าร่วมในการหารือและเสวนาครั้งนี้ด้วย

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ C asean หนึ่งในผู้จัดงานครั้งนี้กล่าวว่า “นี่คือพันธกิจหนึ่งของ C asean ที่จะช่วยสร้างความร่วมมือในการนำกลุ่ม Startup ของไทยที่กำลังเติบโตเข้าสู่ระดับภูมิภาคหรืออาเซียน แต่ยังมีข้อจำกัดจากการขาดทั้งนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน และขาดการสนับสนุนจากหน่วยของภาครัฐที่ชัดเจน C asean จึงเข้ามามีส่วนร่วมในชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย (Thai FinTech Club – TFTC) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ของประเทศร่วมกัน”

แสดงความคิดเห็น